Sony Xperia T2 Ultra - Гласово въвеждане на текст

background image

Гласово въвеждане на текст

При въвеждане на текст можете да използвате функцията за гласово въвеждане, вместо да го
въведете чрез клавиатурата. Просто произнесете думите, които искате да въведете. Гласовото
въвеждане е експериментална технология на Google™ и е достъпно за някои езици и региони.

Разрешаване на гласовото въвеждане

1

Когато екранната клавиатура е показана, натиснете

.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки на клавиатурата.

3

Плъзнете надясно плъзгача до Клавиш Google™ гласово въвеждане.

4

Докоснете , за да запишете настройките. На екранната клавиатура сега се появява икона
на микрофон .

Гласово въвеждане на текст

1

Отворете екранната клавиатура.

2

Натиснете . Когато се появи , говорете, за да се въведе текст.

3

Когато приключите, натиснете отново. Появява се предложеният текст.

4

Ако е необходимо, редактирайте текста ръчно.

За да се появи клавиатурата и да въведете текст ръчно, натиснете

.