Sony Xperia T2 Ultra - Екранна клавиатура

background image

Екранна клавиатура

Можете да въвеждате текст чрез екранната QWERTY клавиатура, като натискате всяка буква
отделно, или можете да използвате функцията за въвеждане с жестове, плъзгайки пръста си от
буква на буква за съставянето на думи. Ако предпочитате да използвате по-малка версия на
екранната клавиатура и да въвеждате текст само с едната си ръка, можете да активирате
клавиатурата за една ръка.
Можете да изберете до три езика за въвеждане на текст. Интелигентната функция за
разпознаване на езика разпознава езика, който използвате, и предсказва думи на този език,
докато въвеждате. Някои приложения отварят екранната клавиатура автоматично, например
приложенията за имейл и текстови съобщения.

1 Изтриване на знак преди курсора.

2 Въвеждане на нов ред или потвърждаване на въведен текст.

3 Въвеждане на интервал.

4 Персонализиране на клавиатурата. Този клавиш изчезва след персонализирането на клавиатурата.

5 Показване на цифри и символи. За допълнителни символи натиснете

.

6 Превключване между малки букви , главни букви и заключване на главните букви . При някои езици този

клавиш служи за достъп до допълнителни знаци за езика.

Показване на екранната клавиатура за въвеждане на текст

Натиснете дадено поле за въвеждане на текст.

Използване на екранната клавиатура в пейзажна ориентация

Когато екранната клавиатура е показана, завъртете устройството настрани.

Може да е необходимо да регулирате настройките в някои приложения, за да разрешите
пейзажната ориентация.

Въвеждане на текст знак по знак

1

За да въведете знак, видим на клавиатурата, натиснете знака.

2

За да въведете вариант на знак, докоснете и задръжте стандартния знак в клавиатурата,
за да се появи списък с налични опции, след което изберете от списъка. Например, за да
въведете "é", докоснете и задръжте "e", докато се появят други опции, след което,
задържайки пръста си натиснат върху клавиатурата, плъзнете и изберете "é".

Въвеждане на интервал

Когато въведете цялата дума, натиснете двукратно клавиша за интервал.

52

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Въвеждане на текст чрез функцията за въвеждане с жестове

1

Когато е показана екранната клавиатура, плъзнете пръста си от буква към буква, за да
съставите думата, която искате да напишете.

2

Вдигайте пръста си при завършване на всяка една от думите. Въз основа на буквите, които
сте въвели, се предлага дума.

3

Ако желаната дума не се появява, докоснете , за да видите другите опции и направите
избора си. Ако желанта опция не се появява, изтрийте цялата дума и я въведете повторно
или въведете думата чрез докосване на всяка една буква отделно.

Промяна на настройките за жестово въвеждане

1

Когато екранната клавиатура е показана, натиснете

.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки на клавиатурата.

3

За да активирате или деактивирате функцията за жестово въвеждане, преместете
плъзгача до Въвеждане с жестове във включено или изключено положение.

Използване на клавиатурата за една ръка

1

Отворете екранната клавиатура в портретен режим, след което натиснете

.

2

Натиснете , след което натиснете Клавиатура за една ръка.

3

За да преместите клавиатурата за една ръка в лявата или дясната част на екрана,
натиснете съответно или .

За да се върнете към използване на пълната екранна клавиатура, натиснете .