Sony Xperia T2 Ultra - Персонализиране на екранната клавиатура

background image

Персонализиране на екранната клавиатура

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, може да осъществите достъп до настройките
на клавиатурата и до други настройки за въвеждане на текст, които ще ви помогнат например да
зададете опции за езиците на писане, предсказване и корекция на текст. Може да получавате
предложения за думи само за един език, като дезактивирате интелигентната функция за
разпознаване на език.
Клавиатурата може да използва текста, който сте написали в съобщения и други приложения, за
да научи вашия стил на писане. Освен това е налично и ръководство за персонализация, което ви
превежда през най-основните настройки, за да започнете по-бързо. Може да изберете да
използвате други клавиатури и да превключвате между клавиатурите. Например може да изберете
китайската клавиатура на Xperia™ или японската клавиатура на Xperia™.

Достъп до настройките на екранната клавиатура

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, докоснете

.

2

Докоснете , след което докоснете Настройки на клавиатурата и променете
настройките, както желаете.

3

За да добавите език за писане за въвеждане на текст, натиснете Езици на писане и
поставете отметки в съответните квадратчета.

4

Докоснете OK за потвърждение.

Промяна на настройките за предложения за дума

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, натиснете

.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки на клавиатурата >
Предложения за думи.

3

Изберете опция.

Избор на клавиатура

1

При въвеждане на текст с помощта на екранната клавиатура натиснете

в долния десен

ъгъл на екрана.

2

Изберете опция.

За да разрешите повече опции за клавиатурата, натиснете Избор на клавиатури, след
което плъзнете надясно съответните плъзгачи.

Промяна на езика на писане с помощта на екранната клавиатура

При въвеждане на текст с помощта на екранната клавиатура натиснете иконата на езика за
писане за превключване между избраните езици за писане. Например натиснете , докато
желаният език за писане се покаже.

Тази функция е налична само ако сте добавили няколко езика на въвеждане.

55

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Използване на вашия стил на писане

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, натиснете

.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки на клавиатурата > Използване
на моя стил на писане
и изберете източник.

Промяна на настройките за интелигентно разпознаване на език

Интелигентното разпознаване на език може да не е налично за всички езици за писане.

1

Когато екранната клавиатура е показана, натиснете

.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки на клавиатурата.

3

За да активирате или деактивирате функцията за интелигентно разпознаване на език,
преместете плъзгача до Интелигентно открив. на език във включено или
изключено положение.

Избор на вариант на оформление на клавиатурата

Вариантите за оформление на екранната клавиатура може да не са налични за всички
езици за писане. Може да изберете различни оформления на клавиатурата за всеки език
за писане.

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, натиснете

.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки на клавиатурата.

3

Натиснете Езици на писане, след което натиснете

до даден език за писане.

4

Изберете вариант на оформление на клавиатурата.

5

Натиснете OK за потвърждение.

56

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.