Sony Xperia T2 Ultra - Известия

background image

Известия

Известията ви информират за събития, като например нови съобщения и известия в календара,
както и за дейности в ход на изпълнение, като например изтегляния на файлове. Известията се
показват на следните места:

Лента на състоянието

Панел с известия

Екран при заключване

Отваряне или затваряне на панела с известия

1

За да отворите панела с известия, плъзнете лентата на състоянието надолу.

2

За да отворите панела с известия, плъзнете панела нагоре.

Извършване на действие с известие от панела с известия

Натиснете известието.

Игнориране на известие от панела за известия

Поставете пръст на известието и го придвижете наляво или надясно.

Уголемяване на известие в панела с известия

Плъзнете известието надолу.

Не всички известия може да се уголемяват.

Изчистване на всички известия от панела с известия

Натиснете

.

Извършване на действие с известие от екрана при заключване

Натиснете двукратно известието.

Отхвърляне на известие от екрана при заключване

Поставете пръст върху известието и прелистете наляво или надясно.

24

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Уголемяване на известие на екрана при заключване

Плъзнете известието надолу.

Не всички известия може да се уголемяват.

Управление на известията на екрана при заключване

Може да настроите устройството си така, че само избрани известия да се показват на екрана при
заключване. Може да направите всички известия и тяхното съдържание достъпни, да скриете
поверителното съдържание за всички известия или за конкретни приложения или да изберете да
не се показват никакви известия.

Избор на известията за показване на екрана при заключване

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук и известяване > Когато
устройството е заключено
.

3

Изберете опция.

Опции за показване на известия на екрана при заключване

Показване на цялото
съдържание от
известията

Получаване на всички известия на екрана при заключване. Когато тази настройка е
включена, имайте предвид, че цялото съдържание (включително съдържанието на
входящите имейли и чат) ще се вижда на екрана при заключване, освен ако не посочите
съответните приложения като Деликатно в менюто с настройки на Известия за
приложенията
.

Скриване на
деликатното
съдържание в
известията

Трябва да разполагате с настроен ПИН код, парола или схема за заключване на екрана,
за да бъде налична тази настройка. Скрито съдържание се показва на екрана при
заключване при получаване на поверителни известия. Например ще получите известие
за входящ имейл или чат, но съдържанието няма да се вижда на екрана при заключване.

Известията въобще да
не се показват

Няма да получавате известия на екрана при заключване.

Задаване на ниво за известяване за приложение

Може да задавате различни поведения за известяване за отделните приложения. Например може
да блокирате всички имейл известия, да приоритизирате известията от Facebook™ и да направите
съдържанието на известията за съобщения невидимо на екрана при заключване.

Задаване на ниво за известяване за приложение

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук и известяване > Известия за
приложенията
.

3

Изберете приложението, за което искате да промените настройките за известяване.

4

Плъзнете съответния плъзгач надясно.

Нива и опции за известяване за конкретни приложения

Блокиране

Никога да не се показват известия за избраното приложение.

Приоритет

Известията за нивото на приоритет се появяват на екрана при заключване над всички останали известия.

Деликатно

Тази опция е налична само ако настроите ПИН код, парола или схема за екрана при заключване и
изберете Показване на цялото съдържание от известията под настройката Когато
устройството е заключено
. Известията за приложението ще се показват на екрана при
заключване, но съдържанието им няма да се вижда.

Известяващ индикатор

Известяващият индикатор ви информира за състоянието на батерията и за някои други събития.
Например примигваща бяла светлина означава ново съобщение или пропуснато повикване.
Известяващият индикатор е разрешен по подразбиране, но може да се забрани ръчно.

25

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Когато известяващият индикатор е забранен, той се активира само при предупреждение
за състоянието на батерията – например когато нивото на батерията спадне под 15
процента.

Разрешаване на известяващия индикатор

1

На началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук и известяване.

3

Плъзнете надясно плъзгача до Известяващ индикатор.