Sony Xperia T2 Ultra - Контрол върху използването на данни

background image

Контрол върху използването на данни

Можете да следите количеството данни, прехвърляни към и от вашето устройство чрез връзка за
мобилни мрежи или Wi-Fi® за даден период. Можете, например, да следите количеството данни,
използвани от отделните приложения. Можете да зададете предупреждения за количеството
използвани данни, предавани през мобилните мрежи, както и ограничения за избягване на
допълнителни такси.

Регулирането на настройките за използване на данни може да ви бъде полезно за
осъществяване на по-голям контрол над използването на данни, но не може да гарантира
предотвратяване на допълнителни такси.

Включване или изключване на трафика на данни

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Използване на данни.

3

Придвижете плъзгача до Трафик на моб. данни, за да включите или изключите
преноса на данни.

Когато преносът на данни е изключен, вашето устройство все още ще може да
установява Wi-Fi®, NFC и Bluetooth® връзки.

35

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Настройка на предупреждение за използване на данни

1

Уверете се, че преносът на мобилни данни е включен.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

4

За да зададете нивото на предупреждение, плъзнете линията за предупреждение до
желаната стойност. Ще получите предупредително съобщение, когато количеството
трафик на данни се приближи до нивото, което сте задали.

Задаване на лимит за използване на мобилни данни

1

Уверете се, че преносът на мобилни данни е включен.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

4

Плъзнете надясно плъзгача до Задаване на лимит за мобилни данни, след
което натиснете OK.

5

За да зададете лимита за използване на мобилни данни, плъзнете линията за лимит на
данните до желаната стойност.

Когато използването на мобилни данни достигне зададения лимит, трафикът на мобилни
данни на вашето устройство се изключва автоматично.

Контролиране на използването на данни от различните приложения

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

3

Натиснете желаното приложение за управление, след което плъзнете надясно плъзгача до
Огран. данни за прил. във фон и натиснете OK.

4

За достъп до още специфични настройки за приложението (ако има налични), натиснете
Настройки за приложения и направете желаните промени.

Производителността на отделните приложения може да бъде засегната, ако промените
съответните настройки за използване на данни.

Проверка на използваните данни

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

3

Натиснете , след което натиснете Показване на Wi

Fi.

4

За преглед на информацията за количеството данни, прехвърлени чрез WI-Fi®, натиснете
раздела Wi-Fi данни.

5

За преглед на информацията за количеството данни, прехвърлени чрез връзка за мобилни
данни, натиснете раздела Мобилни.