Sony Xperia T2 Ultra - Звук, тон на звънене и сила на звука

background image

Звук, тон на звънене и сила на звука

Можете да регулирате силата на звука на тона за звънене както за входящи обаждания и
известия, така и за изпълнение на музика и видео. Можете ръчно да настроите устройството си в
режим „Не безпокойте“ и да му зададете колко време да остане в този режим. Можете също да
зададете предварително кога устройството ви автоматично да влезе в режим „Не безпокойте“.

Регулиране силата на звука на звънене с помощта на клавиша за сила на звука

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

Регулиране силата на звука на мултимедия с помощта на бутона за регулиране
на силата на звука

Докато се възпроизвежда музика или видео, натиснете бутона за регулиране на силата на
звука нагоре или надолу дори когато екранът е заключен.

Включване на режим на вибрация

Натиснете клавиша за силата на звука нагоре или надолу, докато не се покаже

.

Активиране не режим „Не безпокойте“

1

Натиснете клавиша за силата на звука нагоре, докато не се покаже .

2

Изберете интервал от време.

Бързо превключване между режим „Не безпокойте“, режим на вибрация и режим
на звук

1

Натиснете клавиша за силата на звука нагоре или надолу, докато не се покаже ,

или

.

2

Натиснете ,

или , за да превключите бързо между режим „Не безпокойте“, режим на

вибрация и режим на звук.

40

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Опции за задаване на режим „Не безпокойте“

Без час за край

Задържане на устройството в тих режим, докато не включите отново звука ръчно.

За един час

Задържане на устройството в тих режим за един час. Можете да натиснете иконите с минус и плюс,
за да коригирате продължителността.

Планиране на времеви интервали за режим „Не безпокойте“

1

Натиснете клавиша за силата на звука нагоре, докато не се покаже .

2

Натиснете .

3

Открийте и докоснете Дни, маркирайте квадратчетата с отметки за съответните дни, след
което докоснете Готово.

4

За да регулирате началния час, натиснете Начален час и изберете стойност, след което
натиснете OK.

5

За да регулирате крайния час, натиснете Краен час и изберете стойност, след което
натиснете OK. Устройството ви ще остане в режим „Не безпокойте“ по време на избрания
времеви интервал.

Задаване на изключения за режим „Не безпокойте“

Можете да изберете на кои типове известия е разрешено да издават звук в режим „Не
безпокойте“, както и да филтрирате изключенията според това от кого идват съответните
известия. Най-разпространените видове изключения са:

Събития и напомняния

Обаждания

Съобщения

Аларми

Разрешаване на изключения, които да издават звук в режим „Не безпокойте“

1

Натиснете клавиша за силата на звука нагоре, докато не се покаже .

2

Плъзнете надясно плъзгача до Разрешаване на изключения.

Задаване на известия като изключения в режим „Не безпокойте“

1

Натиснете клавиша за силата на звука нагоре, докато не се покаже .

2

Натиснете .

3

Под Изключения в режим "Не ме безпокойте" плъзнете надясно съответните
плъзгачи.

Свързване на изключения с конкретни типове контакти

1

Натиснете клавиша за силата на звука нагоре, докато не се покаже .

2

Натиснете .

3

Намерете и натиснете Обаждания/съобщения от.

4

Изберете опция.

Разрешаване на аларми, които да издават звук в режим „Не безпокойте“

1

Натиснете клавиша за силата на звука нагоре, докато не се покаже .

2

Плъзнете надясно плъзгача до Разрешаване на аларма.

Разрешаване на дадени изключения да издават звук по време на предварително
зададен времеви интервал за режим „Не безпокойте“

1

Натиснете клавиша за силата на звука нагоре, докато не се покаже .

2

Натиснете .

3

Плъзнете надясно плъзгача до Изключения.

41

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Регулиране на нивата на силата на звука

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук и известяване.

3

Плъзнете плъзгачите за силата на звука в желаните позиции.

Също така можете да натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу, след което
да натиснете , за да настроите тона на звънене, възпроизвеждането на мултимедийни
файлове или силата на звука на алармата поотделно.

Настройване на устройството да вибрира при входящи обаждания

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук и известяване.

3

Плъзнете надясно плъзгача до Вибриране и при обаждания.

Задаване на тон за звънене

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук и известяване > Мелодия на
телефона
.

3

Изберете опция от списъка или натиснете и изберете музикален файл, записан в
устройството ви.

4

За потвърждение натиснете Готово.

Избор на звук за известяване

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук и известяване > Звук за известие.

3

Изберете опция от списъка или натиснете и изберете музикален файл, записан в
устройството ви.

4

За потвърждение натиснете Готово.

Някои приложения разполагат със собствени специфични известяващи звуци, които
можете да избирате от настройките на приложението.

Разрешаване на тонове при докосване

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук и известяване > Други звуци.

3

Плъзнете надясно плъзгачите до Тонове на цифрова клавиатура и Звуци при
докосване
.