Sony Xperia T2 Ultra - Гласова поща

background image

Гласова поща

Ако абонаментът ви включва услуга за гласова поща, обаждащите се могат да оставят гласови
съобщения, когато не можете да отговорите на повикванията. Вашият номер за гласова поща
обикновено е записан в SIM картата. Ако нямате записан номер за гласова поща, можете да го
получите от вашия мобилен оператор и да го въведете ръчно.

63

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Въвеждане на номера за гласова поща

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > Гласова поща >Настройки
на гласовата поща
> Номер на гласовата поща.

3

Въведете номера на гласовата си поща.

4

Натиснете OK.

Обаждане до услугата за гласова поща

1

Отворете цифровата клавиатура.

2

Докоснете и задръжте

1

, докато номерът на гласовата ви поща бъде набран.

При първия път, когато набирате номера на гласовата си поща, системата за гласова
поща на мрежовия ви оператор обикновено ви приканва да настроите гласовата си
поща. Например може да бъдете приканени да запишете поздрав и да зададете парола.