Sony Xperia T2 Ultra - Споделяне на съдържание с DLNA Certified™ устройства

background image

Споделяне на съдържание с DLNA Certified™ устройства

Можете да разглеждате или изпълнявате мултимедийно съдържание, записано във вашето
устройство, на други устройства, като например телевизор или компютър. Тези устройства трябва
да са в същата безжична мрежа и може да са телевизори или високоговорители Sony или DLNA
Certified™ продукти от Digital Living Network Alliance. Можете също да разглеждате или
изпълнявате съдържание от други DLNA Certified™ устройства на вашето устройство.
След като настроите споделянето на съдържание между устройствата, можете например да
слушате на устройството си музика от файлове, съхранени във вашия домашен компютър, или да
разглеждате снимки, направени с камерата на устройството, върху широкоекранен телевизор.

Възпроизвеждане на файлове от DLNA Certified™ устройства на
вашето устройство

Когато възпроизвеждате файлове от друго DLNA Certified™ устройство на вашето устройство,
това друго устройство действа като сървър. С други думи, то споделя съдържание чрез мрежа.
Устройството-сървър трябва да има активирана функция за споделяне на съдържание и да даде
на вашето устройство разрешение за достъп. То трябва също така да е свързано към една и съща
Wi-Fi® мрежа с вашето устройство.

109

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Възпроизвеждане на споделена музика на вашето устройство

1

Уверете се, че устройствата, с които искате да споделяте файлове, са свързани към една и
съща Wi-Fi® мрежа с вашето устройство.

2

От Начален екран, натиснете , след което намерете и натиснете .

3

Плъзнете левия край на началния екран на "Music" надясно, след което натиснете
Домашна мрежа.

4

Изберете устройство от списъка на свързаните устройства.

5

Прегледайте папките на свързаното устройство и изберете записа, който искате да бъде
възпроизведен. След като го изберете, записът започва да се възпроизвежда автоматично.

Изпълнение на споделено видео на вашето устройство

1

Уверете се, че устройствата, с които искате да споделяте файлове, са свързани към една и
съща Wi-Fi® мрежа с вашето устройство.

2

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете Видео.

3

Плъзнете левия край на началния екран на "Видео" надясно, след което натиснете
Устройства.

4

Изберете устройство от списъка на свързаните устройства.

5

Прегледайте папките на свързаното устройство и изберете видеоклипа, който искате да
изпълните.

Разглеждане на споделена снимка на вашето устройство

1

Уверете се, че устройствата, с които искате да споделите файлове, са свързани към Wi-Fi®
мрежата, към която е свързан и телефонът.

2

От Вашия Начален екран натиснете , а след това намерете и натиснете Албум.

3

Плъзнете левия край на началния екран на "Албум" надясно и натиснете Устройства.

4

Изберете устройство от списъка на свързаните устройства.

5

Разгледайте папките на свързаното устройство и изберете снимка, за да я разгледате.

Възпроизвеждане на файлове от вашето устройство на устройства
DLNA Certified™

Преди да можете да разглеждате или възпроизвеждате мултимедийни файлове от вашето
устройство на други DLNA Certified™ устройства, трябва да активирате функцията за споделяне
на файлове на устройството. Устройствата, с които споделяте съдържание, се наричат клиентски
устройства. Например, клиентски устройства могат да бъдат телевизор, компютър, таблет.
Устройството ви работи като медиен сървър, когато прави съдържанието налично за клиентските
устройства. Когато активирате функцията за споделяне на файлове на устройството, трябва също
така да дадете разрешение за достъп до клиентските устройства. След като го направите, тези
устройства се появяват като регистрирани устройства. Устройствата, които чакат разрешение за
достъп, са изброени като чакащи устройства.

Настройка на споделяне на файлове с други DLNA Certified™ устройства

1

Свържете устройството си към Wi-Fi® мрежа.

2

От Начален екран, натиснете , след което намерете и натиснете Настройки >
Свързване на Xperia™ > Мултимедиен сървър.

3

Преместете плъзгача до Споделяне на съдържание надясно.

4

Използвайте компютъра си или други DLNA™ устройства-клиенти в една Wi-Fi® мрежа, за
да се свържете с вашето устройство.

5

В лентата на състоянието на вашето устройство се показва известие. Отворете известието
и настройте разрешението за достъп за всяко устройство-клиент, опитващо да се свърже с
вашето устройство.

Стъпките за достъп до медийно съдържание на вашето устройство с DLNA™ клиент се
различават при различните устройства-клиенти. За повече информация вижте в
ръководството за потребителя на клиентското устройство. Ако устройството е
недостъпно за устройство-клиент в мрежата, проверете дали Wi-Fi® мрежата ви работи.

Можете също да влезете в Мултимедиен сървър меню в приложението за музика, като
плъзнете левия край на началния екран за музика надясно, след което натиснете
Настройки > Мултимедиен сървър.

110

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Спиране на споделянето на файлове с други DLNA Certified™ устройства

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Мултимедиен
сървър
.

3

Преместете плъзгача до Споделяне на съдържание наляво.

Задаване на разрешение за достъп на ново устройство

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Мултимедиен
сървър
.

3

Изберете устройство от списъка Чакащи устройства.

4

Изберете ниво на разрешение за достъп.

Промяна на наименованието на регистрирано устройство

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Мултимедиен
сървър
.

3

Изберете устройство от списъка Регистрирани устройства, след което изберете
Промяна на името.

4

Въведете новото наименование на устройството.

Промяна на нивото на достъп на регистрирано устройство

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Мултимедиен
сървър
.

3

Изберете устройство от списъка Регистрирани устройства.

4

Натиснете Пром. нивото на достъп и изберете опция.

Получаване на помощ относно споделяне на съдържание с други DLNA
Certified™

устройства

1

От Начален екран, натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Мултимедиен
сървър
.

3

Натиснете и след това натиснете Помощ.

Изпълняване на файлове на друго устройство чрез Throw

С помощта на DLNA™ технологията можете да "бутате" или "хвърляте" мултимедийно
съдържание от вашето устройство към друго устройство, свързано към същата Wi-Fi® мрежа.
Приемащото устройство трябва да може да функционира като устройство, визуализатор на
цифрово съдържание (Digital Media Renderer-DMR), и да възпроизвежда съдържанието, получено
от вашето устройство. Пример за устройства, визуализатори на цифрово съдържание, са
телевизор с DLNA™ функция или компютър, работещ под Windows® 7 или по-нова версия.

Стъпките за възпроизвеждане на споделено медийно съдържание могат да се
различават в зависимост от устройството-клиент. За по-подробна информация вижте
ръководството за потребителя на съответното устройство за визуализиране на цифрово
съдържание.

Съдържание, защитено чрез технологията за управление на цифрови права (DRM), не
може да бъде възпроизвеждано на устройство, визуализатор на цифрово съдържание,
чрез DLNA™ технология.

111

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Възпроизвеждане на снимки или видеоклипове на устройство-клиент чрез Throw

1

Уверете се, че сте настроили правилно DMR или DLNA™ устройството-клиент и че то е
свързано към една и съща Wi-Fi® мрежа с вашето устройство.

2

От Начален екран, натиснете .

3

Намерете и натиснете Албум.

4

Прегледайте и отворете снимките и видеоклиповете, които искате да видите.

5

Натиснете екрана, за да се покаже лентата с инструменти, след това натиснете и
изберете устройството, с което искате да споделите съдържание.

6

За да спрете споделянето на снимки или видеоклипове с устройство-клиент, натиснете и
изберете Прекъсване.

Можете също да споделяте видеоклипове от приложението "Video" на вашето
устройство, като натиснете видеоклипа и след това натиснете

.

Възпроизвеждане на музика на устройство-клиент чрез Throw

1

Уверете се, че сте настроили правилно DMR или DLNA™ устройството-клиент и че то е
свързано към една и съща Wi-Fi® мрежа с вашето устройство.

2

От Начален екран, натиснете , след което намерете и натиснете .

3

Изберете категорията за музика и потърсете записа, който искате да споделите, след което
го натиснете.

4

Натиснете и изберете устройството-клиент, с което искате да споделите съдържание.
Записът започва да се възпроизвежда автоматично на устройството, което изберете.

5

За да прекъснете връзката с устройството-клиент, натиснете .