Sony Xperia T2 Ultra - טכנולוגיית Bluetooth®‎ אלחוטית

background image

תייגולונכט

Bluetooth®

תיטוחלא

שמתשה

תייצקנופב

Bluetooth®

ידכ

חולשל

םיצבק

םינקתהל

ימאות

Bluetooth®

םירחא

וא

ידכ

רבחתהל

םירזבאל

ןוגכ

תוירוביד

.

ירוביח

Bluetooth®

םילעופ

בוט

רתוי

חווטב

לש

דע

10

רטמ

)

33

לגר

,(

רשאכ

םימצע

םיקצומ

םניא

םיצצוח

ןיב

ינש

םירישכמה

.

םירקמב

םימיוסמ

,

ךרטצת

עצבל

המאתה

תינדי

לש

רישכמה

ךלש

לומ

ירישכמ

Bluetooth®

םירחא

.

תלוכי

הלועפה

תידדהה

תומיאתהו

תויושע

תונתשהל

ןיב

ינקתה

Bluetooth®

םינוש

.

105

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ליעפהל

תא

תייצקנופ

ה

-

Bluetooth

®

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

Bluetooth

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

גתמ

הלעפהה

/

יוביכ

דצל

Bluetooth

ךכ

תייצקנופש

ה

-

Bluetooth

®

לעפות

.

ןקתהה

ךלש

יולג

תעכ

םינקתהל

םיכומס

המישרו

לש

ינקתה

Bluetooth

®

םינימז

העיפומ

לע

ךסמה

.

תקנעה

םש

ןקתהל

ךתורשפאב

קינעהל

ןקתהל

םש

.

םינקתה

םירחא

ולכוי

תוארל

תא

םשה

םא

ליעפת

תא

תייצקנופ

ה

-

Bluetooth

®

םאו

ןקתהה

רדגומ

יולגכ

.

ידכ

קינעהל

םש

ןקתהל

ךלש

1

אדו

תייצקנופש

Bluetooth

®

תלעפומ

.

2

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

3

שפח

תא

תורדגה

<

Bluetooth

שקהו

וילע

.

4

שקה

לע

<

הנש

תא

םש

רישכמה

.

5

ןזה

םש

רובע

ןקתהה

ךלש

.

6

שקה

לע

הנש

םש

.

המאתה

ןקתהל

Bluetooth

®

רחא

תעב

תמאתה

ןקתהה

ךלש

ןקתהל

רחא

,

המגודל

,

ךתורשפאב

רבחל

תא

ןקתהה

תיינזואל

Bluetooth

®

וא

תירובידל

Bluetooth

®

בכרל

שמתשהלו

םינקתהב

הלא

ףותישל

הקיזומ

.

רחאל

םיאתתש

תא

ןקתהה

לש

ןקתהל

Bluetooth

®

רחא

,

ןקתהה

רוכזי

המאתה

וז

.

רשאכ

םיאתת

תא

ןקתהה

ךתושרבש

ןקתהל

Bluetooth

®

,

ןכתיי

ךרטצתש

ןיזהל

המסיס

.

ןקתהה

ךלש

הסני

שמתשהל

ןפואב

יטמוטוא

המסיסב

תיללכה

0000

.

םא

איה

אל

תלעופ

,

ןייע

ךירדמב

שמתשמל

לש

ןקתה

ה

-

Bluetooth

®

תלבקל

תמסיס

ןקתהה

.

ןיא

ךרוצ

ןיזהל

שדחמ

תא

המסיסה

םעפב

האבה

רבחתתש

ןקתהל

Bluetooth

®

םאתוהש

רבעב

.

ינקתה

Bluetooth

®

םימיוסמ

,

המגודל

,

בור

תוינזוא

ה

-

Bluetooth

®

,

םישרוד

ןה

המאתה

ןהו

תורבחתה

ןקתהל

רחאה

.

לכות

םיאתהל

תא

ןקתהה

המכל

ינקתה

Bluetooth

®

,

ךא

לכות

רבחתהל

ליפורפל

Bluetooth

®

דחא

דבלב

לכב

םעפ

.

ידכ

םיאתהל

תא

ןקתהה

ןקתהל

Bluetooth

®

רחא

1

אדו

ןקתהבש

ומעש

ךנוצרב

עצבל

המאתה

תלעפומ

תייצקנופ

ה

-

Bluetooth

®

אוהשו

יולג

ינקתהל

Bluetooth

®

םירחא

.

2

ב

-

ףד

החיתפה

לש

ןקתהה

,

שקה

לע

.

3

שקה

לע

תורדגה

<

Bluetooth

.

4

רורג

תא

ןווחמה

דצל

Bluetooth

ידכ

ליעפהל

תא

תייצקנופ

Bluetooth

®

.

המישר

לש

ינקתה

Bluetooth

®

םינימז

עיפות

.

5

שקה

לע

ןקתה

Bluetooth

®

ומעש

ךנוצרב

עצבל

המאתה

.

6

ןזה

דוק

הלעפה

,

םא

שרדנ

,

וא

רשא

תא

ותוא

דוק

הלעפה

ינשב

םינקתהה

.

ידכ

רבחל

תא

ןקתהה

ןקתהל

Bluetooth

®

רחא

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

תורדגה

<

Bluetooth

.

3

שקה

לע

ןקתה

ה

-

Bluetooth

®

וילאש

ךנוצרב

רבחתהל

.

ידכ

לטבל

המאתה

לש

ןקתה

Bluetooth

®

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

Bluetooth

שקהו

וילע

.

3

תחת

םירישכמ

םיכיושמ

,

שקה

לע

דצל

םש

ןקתהה

ךנוצרבש

לטבל

תא

וכויש

.

4

שקה

לע

חכש

.

106

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

החילש

הלבקו

לש

םיטירפ

תועצמאב

תייגולונכט

Bluetooth

®

ןתינ

ףתשל

םיטירפ

םע

םינקתה

ימאות

Bluetooth

®

םירחא

,

ןוגכ

ירישכמ

ןופלט

וא

םיבשחמ

.

תייצקנופ

Bluetooth

®

תרשפאמ

חולשל

לבקלו

םיטירפ

םיגוסמ

םינוש

,

ןוגכ

:

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

הקיזומ

יצבוקו

עמש

םירחא

ישנא

רשק

יפד

טנרטניא

ידכ

חולשל

םיטירפ

תועצמאב

Bluetooth

®

1

ןקתהה

לבקמה

:

אדו

תייצקנופש

Bluetooth

®

תלעפומ

ןקתההשו

יולג

ינקתהל

Bluetooth

®

םירחא

.

2

ןקתהה

חלושה

:

חתפ

תא

םושייה

ליכמש

תא

טירפה

רשא

ךנוצרב

חולשל

לולגו

לא

טירפה

.

3

םאתהב

םושייל

טירפלו

ךנוצרבש

חולשל

,

ןכתיי

ךרטצתש

,

המגודל

,

תעגל

העיגנ

הכורא

טירפב

,

חותפל

תא

טירפה

ץוחללו

לע

.

ןכתיי

תומייקש

םיכרד

תורחא

תחילשל

טירפ

.

4

רחב

Bluetooth

.

5

לעפה

תא

Bluetooth

®

םא

שקבתת

.

6

שקה

לע

םש

ןקתהה

לבקמה

.

7

ןקתהה

לבקמה

:

םא

שקבתת

,

רשא

תא

רוביחה

.

8

ןקתהה

חלושה

:

םא

שקבתת

,

רשא

תא

הרבעהה

ןקתהל

לבקמה

.

9

ןקתהה

לבקמה

:

רשא

תא

טירפה

סנכנה

.

ידכ

לבקל

םיטירפ

תועצמאב

Bluetooth

®

1

אדו

תייצקנופש

Bluetooth

®

תלעפומ

איהשו

היולג

ינקתהל

Bluetooth

®

םירחא

.

2

ןקתהה

חלושה

ליחתמ

תעכ

חולשל

םינותנ

ןקתהל

ךלש

.

3

םא

שקבתת

,

ןזה

תא

התוא

המסיס

ינשב

םינקתהה

,

וא

רשא

תא

המסיסה

תעצומה

.

4

רשאכ

התא

לבקמ

העדוה

לע

ץבוק

סנכנ

ןקתהב

ךלש

,

רורג

תא

תרוש

בצמה

הטמ

שקהו

לע

תעדוה

עודייה

ידכ

לבקל

תא

תרבעה

ץבוקה

.

5

שקה

לע

לבק

ידכ

ליחתהל

תא

תרבעה

ץבוקה

.

6

ידכ

גיצהל

תא

תומדקתה

הרבעהה

,

רורג

תא

תרוש

בצמה

הטמ

.

7

ידכ

חותפל

טירפ

לבקתהש

,

רורג

תא

תרוש

בצמה

הטמ

שקהו

לע

תעדוה

עודייה

המיאתמה

.

ידכ

גיצהל

םיצבק

תלביקש

תועצמאב

Bluetooth®

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

תורדגה

<

Bluetooth

.

3

ץחל

לע

רחבו

תורשפאב

גצה

םיצבק

ולבקתהש

.

הרדגה

העיגנב

תחא

ןתינ

שמתשהל

היצקנופב

'

הרדגה

העיגנב

תחא

'

ידכ

ליעפהל

תיטמוטוא

תא

הרדגהה

לש

רפסמ

תונוכת

תולעופש

תרושקתב

תיטוחלא

ןיב

ינש

ינקתה

Xperia™

.

המגודל

,

ךתורשפאב

שמתשהל

ב

'

הרדגה

העיגנב

תחא

'

ידכ

ליעפהל

תא

הרוצתה

לש

תורדגהה

תויסיסבה

ףוקישל

ךסמ

ו

-

Xperia Link™

.

רחאל

םויס

הרדגהה

,

יד

העיגנב

תחא

לכ

םעפ

ידכ

ליעפהל

תא

תונוכתה

וללה

.