Sony Xperia T2 Ultra - TTY (текст телефон) режим

background image

текст телефон) режим

Функцијата TTY (текст телефон) на уредот им овозможува на глувите или на луѓето со оштетен
слух или коишто имаат потешкотии со говорот или јазикот да комуницираат со помош на TTY уред
или релеј услуга.

Вклучување TTY режим

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повици > Режим TTY.

3

Одберете го соодветниот TTY режим.