Sony Xperia T2 Ultra - Итни повици

background image

Итни повици

Вашиот уред ги поддржува меѓународните броеви за итен случај, на пример, 112 или 911. Овие
броеви можете да ги користите за да упатите итни повици во која било земја, со или без вметната
SIM-картичка, ако сте во опсегот на мрежата.

Упатување итен повик

1

Отворете ја тастатурата.

2

Внесете го бројот за итни случаи и потоа допрете .

Може да упатувате итни повици дури и кога не е вметната SIM-картичка или кога сите
појдовни повици се блокирани.

Упатување итен повик додека SIM-картичката е заклучена

1

Допрете Итен повик.

2

Внесете го бројот за итни случаи и допрете .

61

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

За да се упати итен повик додека е заклучен екранот

1

Од екранот за заклучување, влечете ја иконата за телефон надесно.

2

Ако активниот екран при заклучување е Поминув. со прст, допрете за да се
прикажат бројките, па потоа внесете го бројот за итен повик и допрете .

3

Ако екранот е заклучен со шема, PIN или лозинка, допрете Итен повик, потоа внесете го
бројот за итен повик и допрете .

62

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.