Sony Xperia T2 Ultra - Почетен екран

background image

Почетен екран

Почетен екран е почетна точка за користење на уредот. Тоа е слично како работната површина на
екранот на компјутерот. Вашиот домашен екран може да има до седум панели коишто се
протегаат надвор од редовната ширина на екранот на дисплејот. Бројот на паноа на почетниот
екран е претставен со серија точки на долниот дел од екранот. Обележаната точка го прикажува
паното во коешто моментално се наоѓате.

14

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Одење на почетниот екран

Притиснете .

Пребарување на почетниот екран

Окна на почетниот екран

Може да додавате нови окна на почетниот екран (максимум седум окна) и да ги бришете. Исто
така, може да може да поставите окно што ќе го користите како главно на почетниот екран.

Поставување на окното како главно окно на почетниот екран

1

Допрете и држете на празната област на почетниот екран додека уредот не почне да
вибрира.

2

Потчукнете надесно или налево за да го пребарате окното што сакате да го поставите како
главно окно на почетниот екран, потоа допрете .

Додавање окно на почетниот екран

1

Допрете и држете на празната област на својот Почетен екран додека уредот не почне да
вибрира.

2

За да ги пребарувате окната, потчукнете налево или надесно до крај и потоа допрете .

Бришење панел од почетниот екран

1

Држете го допрено празното место на Почетен екран додека уредот не завибрира.

2

Потчукнувајте лево или десно за да пронајдете панелот што сакате да го избришете, па
допрете го .

15

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Поставки на почетниот екран

Користете ја кратенката Поставки за почет. екран за прилагодување на некои основни
поставки на почетниот екран. На пример, може да го поставите почетниот екран автоматски да се
ротира и да ја прилагодува големината на иконите.

Поставување автоматско ротирање на почетниот екран

1

Допрете и држете на празната област на почетниот екран додека уредот не почне да
вибрира, потоа допрете Поставки за почет. екран.

2

Повлечете го лизгачот покрај Автоматска ротација надесно.

Прилагодување на големината на иконите од почетниот екран

1

Допрете и држете на празната област на почетниот екран додека уредот не почне да
вибрира, потоа допрете Поставки за почет. екран.

2

Допрете Големина на икона, па одберете опција.