Sony Xperia T2 Ultra - Menyandarkan kenalan

background image

Menyandarkan kenalan

Anda boleh menggunakan kad memori, kad SIM atau peranti storan USB untuk

menyandarkan kenalan. Lihat

Memindahkan kenalan

pada halaman 65 untuk

mendapatkan maklumat lanjut tentang cara memulihkan kenalan pada peranti anda.

Untuk mengeksport semua kenalan ke kad ingatan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik ikon skrin Aplikasi, kemudian ketik

Kenalan .

2

Tekan kekunci Menu, kemudian ketik

Eksport kenalan > Kad SD.

3

Ketik

OK.

Untuk mengeksport kenalan dari kad SIM

Apabila anda mengeksport kenalan ke kad SIM, bukan semua maklumat boleh dieksport. Ini

disebabkan had ingatan pada kad SIM.

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Tekan , kemudian ketik

Eksport kenalan > Kad SIM.

3

Tandakan kenalan yang anda hendak eksport atau ketik

Tanda semua jika anda

hendak mengeksport semua kenalan anda.

4

Ketik

Eksport.

5

Pilih

Tambah kenalan jika anda hendak menambahkan kenalan pada kenalan

yang sedia ada pada kad SIM anda atau pilih

Gantikan semua kenalan jika anda

hendak menggantikan kenalan yang sedia ada pada kad SIM anda.

Untuk mengeksport semua kenalan ke peranti storan USB

Apabila anda mengeksport menggunakan kaedah ini, mula-mula anda perlu sambungkan

peranti anda ke peranti storan USB, contohnya, pemacu kilat atau pemacu keras luaran,

menggunakan kabel penyesuai USB. Lihat

Menyambung peranti anda ke aksesori USB

di

laman 111 untuk maklumat lanjut tentang cara untuk menyambung peranti anda ke peranti

storan USB.

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik , kemudian ketik

Eksport kenalan > Storan USB.

3

Ketik

OK.

71

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.