Sony Xperia T2 Ultra - Juridisk informasjon

background image

Juridisk informasjon

Sony L39h

Denne brukerhåndboken er utgitt av Sony Mobile Communications Inc. eller dets lokale tilknyttede selskap, uten

garantier av noe slag. Sony Mobile Communications Inc. kan når som helst og uten varsel gjøre endringer og

forbedringer i denne brukerhåndboken på bakgrunn av typografiske feil, unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller

forbedringer i programmer og/eller utstyr. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av denne

brukerhåndboken. Alle illustrasjoner er utelukkende ment som illustrasjoner, og de gir ikke nødvendigvis et nøyaktig

bilde av den faktiske enheten.
Alle produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for sine

respektive eiere. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke eksplisitt gis i dette

dokumentet, er reserverte. Se

www.sonymobile.com/us/legal/ hvis du vil vite mer.

Denne brukerhåndboken kan henvise til tjenester eller programmer/apper som leveres av tredjeparter. Bruk av slike

programmer/apper eller tjenester kan kreve at du registrerer deg hos tredjepartsleverandøren, og kan være

underlagt ytterligere vilkår for bruk. Når det gjelder apper som er tilgjengelige fra eller via en tredjeparts webområde,

bør du lese gjennom bruksvilkårene og de gjeldende personvernreglene for slike webområder på forhånd. Sony går

ikke god for og kan ikke garantere tilgjengeligheten eller ytelsen til tredjeparts webområder eller tjenester.
Mobilenheten kan laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av denne typen

innhold kan begrenses eller forbys av rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i

gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, ikke Sony, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du

laster ned til eller videresender fra den mobile enheten. Før du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det

planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten

eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjeparter. Sony er under ingen omstendigheter ansvarlig

feil bruk du gjør av tilleggsinnhold eller innhold fra tredjeparter.
Se

www.sonymobile.com hvis du vil vite mer.

Dette produktet er beskyttet av enkelte av Microsofts immaterielle rettigheter. Det er forbudt å bruke eller distribuere

slik teknologi dersom den ikke brukes eller distribueres i forbindelse med produktet, uten en lisens fra Microsoft.
Innholdseiere bruker WMDRM-teknologi (Windows Media Digital Rights Management) for å beskytte sin

immaterielle eiendom, inkludert opphavsretter. Denne enheten bruker WMDRM-programvare for å få tilgang til

innhold som er beskyttet av WMDRM. Hvis WMDRM-programvaren ikke klarer å beskytte innholdet, kan

innholdseiere be Microsoft om å oppheve programvarens evne til å spille av eller kopiere beskyttet innhold ved hjelp

av WMDRM. En slik oppheving påvirker ikke innhold som ikke er beskyttet. Når du laster ned lisenser for beskyttet

innhold, godtar du at Microsoft kan inkludere en opphevelsesliste i lisensene. Innholdseiere kan be deg oppgradere

WMDRM for å få tilgang til innholdet deres. Hvis du avslår en oppgradering, vil du ikke få tilgang til innhold som

krever en slik oppgradering.
Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual- og AVC Patent Portfolio-lisensene for personlig og ikke-

kommersiell bruk av en forbruker for (i) koding av video i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden (MPEG-4-video)

eller AVC-standarden (AVC-video) og/eller (ii) dekoding av MPEG-4- eller AVC-video som ble kodet av en forbruker

som utførte en personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og/eller ble anskaffet fra en videoleverandør lisensiert av

MPEG LA for å levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Ingen lisenser gis eller skal antas for noen annen bruk.

Ytterligere informasjon, inkludert informasjon om bruk og lisensiering i markedsføringsøyemed samt intern og

kommersiell bruk og lisensiering, kan anskaffes fra MPEG LA, L.L.C. Se

www.mpegla.com. MPEG Layer-3-

lyddekodingsteknologi lisensiert av Fraunhofer IIS og Thomson.
SONY MOBILE ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR TAP, SLETTING OG/ELLER

OVERSKRIVING AV PERSONLIGE DATA ELLER FILER SOM ER LAGRET PÅ ENHETEN DIN (INKLUDERT, MEN

IKKE BEGRENSET TIL: KONTAKTER, MUSIKKFILER OG BILDER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV NOEN

VEILEDNINGER I DENNE BRUKERVEILEDNINGEN ELLER DOKUMENTASJONEN. SONY MOBILE OG DERES

LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR SKADER, TAP ELLER HENDELSER

(VERKEN ETTER AVTALER ELLER I FORBINDELSE MED ERSTATNINGER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET

TIL, UAKTSOMHET) HVIS BELØPET OVERSKRIDER BELØPET SOM DU BETALTE FOR ENHETEN.
©2015 Sony Mobile Communications Inc.
Med enerett.

132

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.