Sony Xperia T2 Ultra - Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet

background image

Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet

Mund të përdorni një kartë kujtese, një kartë SIM ose një pajisje me hapësirë ruajtëse

USB për të bërë kopje rezervë të kontakteve. Shikoni

Transferimi i kontakteve

faqen 65 për më shumë informacion se si të riktheni kontaktet në pajisjen tuaj.

Për të eksportuar të gjitha kontaktet në kartën e kujtesës

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi ikonën e ekranit të aplikacioneve, pastaj trokitni

lehtë mbi

Kontaktet .

2

Shtypni tastin e menysë, pastaj trokitni lehtë mbi

Eksporto kontaktet > Karta SD.

3

Trokitni lehtë mbi

OK.

Për të eksportuar kontaktet në një kartë SIM

Kur eksportoni kontaktet në një kartë SIM, nuk mund të eksportohet i gjithë informacioni. Kjo

ndodh për shkak të kufizimeve të kujtesës në kartat SIM.

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Shtypni dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Eksporto kontaktet > Karta SIM.

3

Shenjoni kontaktet që dëshironi të eksportoni ose trokitni lehtë mbi

Shëno të

gjitha, nëse dëshironi të eksportoni të gjitha kontaktet tuaja.

4

Trokitni lehtë mbi

Eksporto.

5

Përzgjidhni

Shto kontaktet, nëse dëshironi të shtoni kontaktet në kontaktet

ekzistues në kartën tuaj SIM ose përzgjidhni

Zëvendësojë të gjitha kontaktet,

nëse dëshironi të zëvendësoni kontaktet ekzistuese në kartën tuaj SIM.

Për të eksportuar të gjitha kontaktet në një pajisje ruajtëse USB

Kur eksportoni kontaktet me këtë metodë, në fillim duhet ta lidhni pajisjen tuaj me një pajisje

ruajtëse USB, për shembull, një njësi disku flash ose një disk i ngurtë i jashtëm, duke përdorur

një kabllo përshtatëse të pritësit USB. Shikoni

Lidhja e pajisjes me pajisjet shtesë me USB

faqen 112 për më shumë informacione mbi mënyrën si të lidhni pajisjen tuaj me një pajisje

ruajtëse USB.

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Eksporto kontaktet> Hapësira

ruajtëse USB.

3

Trokitni lehtë mbi

OK.

71

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.