Sony Xperia T2 Ultra - Widget-et

background image

Widget-et

Widget-et janë aplikacione të vogla që mund t'i përdorni drejt e nga ekrani bazë. Ato

funksionojnë edhe si shkurtore. Për shembull, widget-i Moti ju mundëson shikimin e

informacionit bazë për motin drejt e nga ekrani bazë. Por kur trokitni lehtë mbi widget,

hapet versioni i plotë i aplikacionit Moti. Mund të shkarkoni widget-e të tjera nga Google

Play™.

Për të shtuar një miniaplikacion në ekranin bazë

1

Prekni dhe mbani një pjesë bosh në Ekrani bazë derisa pajisja të vibrojë, pastaj

takoni

Widget-et dhe aplikacionet.

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi widget-in që dëshironi të shtoni.

Për t'i ndryshuar madhësinë një miniaplikacioni

1

Prekni dhe mbani një miniaplikacion derisa të zmadhohet dhe pajisja vibron, pastaj

lëshojeni miniaplikacionin. Nëse miniaplikacionit mund t'i ndryshohet madhësia,

për shembull, miniaplikacioni kalendari, pastaj një kornizë e përzgjedhur dhe pika

të rimadhësisë shfaqen.

2

Tërhiqni pikat nga brenda ose jashtë për të zvogëluar ose zmadhuar

miniaplikacionin.

3

Për të konfirmuar madhësinë e re të miniaplikacionit, takoni kudo në Ekrani bazë.

Për të lëvizur një mini-aplikacion

Prekeni dhe mbajeni mini-aplikacionin derisa të zmadhohet dhe pajisja të dridhet

dhe pastaj zvarriteni në vendndodhjen e re.

Për të fshirë një widget

Prekeni dhe mbajeni widget-in derisa të zmadhohet dhe pajisja të dridhet, dhe

pastaj zvarriteni atë te .

19

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.