Sony Xperia T2 Ultra - Uređivanje fotografija pomoću aplikacije „Photo editor“

background image

Uređivanje fotografija pomoću aplikacije „Photo editor“

Originalne fotografije snimljene pomoću kamere možete da uredite i primenite efekte na

njih. Na primer, možete da promenite svetlosne efekte. Pošto sačuvate uređenu

fotografiju, originalna, nepromenjena verzija fotografije zadržava se na uređaju.

Uređivanje fotografije

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku .

100

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Izrezivanje fotografije

1

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku .

2

Ako budete upitani, izaberite

Uređivač fotografija.

3

Dodirnite stavke >

Opseci.

4

Izaberite opciju.

5

Dodirnite i zadržite ivicu okvira za izrezivanje da biste ga prilagodili. Kada se

kvadrati na ivicama izgube, vucite prema unutra ili van da biste promenili veličinu

okvira.

6

Da biste istovremeno promenili veličinu svih stranica okvira za izrezivanje, dodirnite

i držite jedan od četiri ugla da biste uklonili kvadrate na ivicama, a zatim vucite

ugao na odgovarajući način.

7

Da biste premestili okvir za izrezivanje u drugu oblast fotografije, dodirnite i

zadržite unutar okvira, a zatim ga prevucite na željenu poziciju.

8

Dodirnite stavku

Primeni.

9

Da biste sačuvali kopiju fotografije posle izrezivanja, dodirnite dugme

Sačuvaj.

Primena specijalnih efekata na fotografiju

1

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku .

2

Ako budete upitani, izaberite

Uređivač fotografija.

3

Dodirnite stavku , a zatim izaberite opciju.

4

Uredite fotografiju kako želite, zatim dodirnite

Sačuvaj.