Sony Xperia T2 Ultra - Podešavanja video-kamere

background image

Podešavanja video-kamere

Prilagođavanje podešavanja video-kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Dodirnite , pa izaberite .

3

Ako video-kamera nije izabrana, dodirnite .

4

Dodirnite da biste prikazali sva podešavanja.

5

Izaberite podešavanje koje želite da prilagodite, a zatim izvršite izmene.

Pregled podešavanja video-kamere

Rezolucija video zapisa

Prilagodite rezoluciju video zapisa za različite formate.

94

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Full HD (30 o/s)

1920×1080(16:9)

Format Puni HD (visoka definicija) sa 30 sličica u sekundi i razmerom 16:9.

Full HD (60 o/s)

1920×1080(16:9)

Format Puni HD (visoka definicija) sa 60 sličica u sekundi i razmerom 16:9.

HD

1280×720(16:9)

HD (visoka definicija) format sa razmerom 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA format sa razmerom 4:3.

MMS

Snimite video zapise koji su prikladni za slanje u multimedijalnim porukama. Vreme snimanja za ovaj format

video zapisa je ograničeno da bi video datoteke mogle da stanu u multimedijalnu poruku.

Ovo podešavanje je dostupno samo u

Ručno režimu snimanja.

Samostalni tajmer

Pomoću samostalnog tajmera možete snimiti video bez držanja uređaja. Ovu funkciju

koristite da snimite grupne video zapise pri čemu svi mogu biti u video zapisu.

Samostalni tajmer možete da koristite i ako želite da izbegnete podrhtavanja kamere

prilikom snimanja video zapisa.

Uključeno (10 s)

Postavite odlaganje od 10 sekunde od trenutka kada dodirnete ekran kamere pa do trenutka snimanja video

zapisa.

Uključeno (2 s)

Postavite odlaganje od 2 sekunde od trenutka kada dodirnete ekran kamere pa do trenutka snimanja video

zapisa.

Uključeno (0,5 s)

Postavite odlaganje od pola sekunde od trenutka kada dodirnete ekran kamere pa do trenutka snimanja

video zapisa.

Isključeno

Video počinje da se snima čim dodirnete ekran kamere.

Smile Shutter™(video)

Koristite funkciju „Smile Shutter™“ da biste utvrdili na koju vrstu osmeha kamera reaguje

pre snimanja video zapisa.

Režim fokusa

Podešavanje fokusa određuje koji deo fotografije će biti istaknut. Kada je uključen

neprekidni autofokus kamera nastavlja da podešava fokus tako da oblast unutar belog

okvira fokusa ostaje istaknuta.

Jednostruki autom. fokus

Kamera se automatski fokusira na izabrani predmet. Neprekidni autofokus je uključen.

Prepoznavanje lica

Kamera automatski otkriva do pet lica, koja naglašavaju okviri na ekranu kamere. Kamera se automatski

fokusira na najbliže lice. Možete i da izaberete koje ćete lice fokusirati kada ga dodirnete na ekranu. Kada

dodirnete ekran kamere, žuti okvir pokazuje koje je lice izabrano i nalazi se u fokusu. Prepoznavanje lica ne

može da se koristi za sve tipove scena. Neprekidni autofokus je uključen.

Praćenje objekta

Kada izaberete objekat tako što ga dodirnete u viziru, kamera ga prati za vas.

Ovo podešavanje je dostupno samo u

Ručno režimu snimanja.

95

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Merenje

Ova funkcija automatski utvrđuje dobru ekspoziciju merenjem količine svetla na slici koju

želite da snimite.

Centar

Prilagođava ekspoziciju prema centru slike.

Prosečno

Izračunava ekspoziciju na osnovu količine svetla na celoj slici.

Tačka

Prilagođava ekspoziciju prema veoma malom delu slike koju želite da snimite.

Ovo podešavanje je dostupno samo u

Ručno režimu snimanja.

SteadyShot™

Kada snimate video klip, može vam biti teško da čvrsto držite uređaj. Stabilizator vam

pomaže jer kompenzuje male pokrete ruke.

Mikrofon

Izaberite da li želite da se snimaju okolni zvukovi kada snimate video zapise.

Pregled

Možete odabrati da pregledate video zapise odmah po snimanju.

Uključeno

Pregled video zapisa pojavljuje se odmah po snimanju.

Uredi

Kad snimite video, on se otvara za uređivanje.

Isključeno

Video je sačuvan kad ga snimite i pregled se ne pojavljuje.

Osvetljenje blica

Koristite osvetljenje blica za snimanje video zapisa kada su uslovi osvetljenja slabi ili kada

postoji pozadinsko osvetljenje. Ikona video blica je dostupna samo na ekranu video-

kamere. Ponekad kvalitet video zapisa može biti bolji bez osvetljenja, čak i ako su uslovi

osvetljenja slabi.

Uključeno

Isključeno

Izbor scene

Funkcija izbora scene pomaže da brzo podesite kameru za uobičajene situacije koristeći

unapred programirane scene za video zapise. Kamera utvrđuje određeni broj

podešavanja umesto vas kako bi se prilagodila izabranoj sceni, obezbeđujući najbolji

mogući video.

Isključeno

Funkcija izbora scene je isključena, a video zapise možete da snimate ručno.

Meko snimanje

Koristite za snimanje video zapisa na pozadinama sa slabijim osvetljenjem.

Pejzaž

Koristite za video zapise pejzaža. Kamera će fokusirati udaljene predmete.

Noć

Kada se uključi, osetljivost na svetlo se povećava. Koristite u slabo osvetljenim okruženjima. Video

zapisi objekata koji se brzo kreću mogu biti nejasni. Mirno držite ruku ili koristite držač. Da biste

poboljšali kvalitet video zapisa, isključite noćni režim kada su uslovi osvetljenja dobri.

96

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Plaža

Koristite za video zapise na plaži ili pored jezera.

Sneg

Koristite u svetlom okruženju da biste izbegli video zapise sa jakom ekspozicijom.

Sport

Koristite za video zapise objekata koji se brzo kreću. Kratko vreme ekspozicije smanjuje zamućenje

zbog kretanja.

Zabava

Koristite za video zapise u prostorijama u loše osvetljenim okruženjima. Ova scena hvata unutrašnje

pozadinsko osvetljenje ili svetlost sveće. Video zapisi objekata koji se brzo kreću mogu biti nejasni.

Čvrsto držite ruku ili koristite držač.

Ovo podešavanje je dostupno samo u režimu snimanja

Ručno.

97

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..