Sony Xperia T2 Ultra - Deljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima

background image

Deljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima

Medijski sadržaj sačuvan na uređaju možete prikazivati ili reprodukovati na drugim

uređajima, kao što su TV, računar ili tablet računar. Ovi uređaji moraju da budu na istoj

bežičnoj mreži i mogu da budu Sony televizori ili zvučnici, kao i proizvodi koji imaju

oznaku DLNA Certified™ organizacije Digital Living Network Alliance. Možete i da na

uređaju prikazujete ili reprodukujete sadržaj sa drugih DLNA Certified™ uređaja.
Kada podesite deljenje medija između uređaja, moći ćete da, na primer, na uređaju

slušate muzičke datoteke sačuvane na kućnom računaru ili da na TV-u sa velikim

ekranom prikazujete fotografije snimljene kamerom uređaja.

Reprodukcija datoteka sa DLNA Certified™ uređaja na vašem uređaju

Kada reprodukujete datoteke sa drugog DLNA Certified™ uređaja na vašem uređaju,

drugi uređaj se ponaša kao server. Drugim rečima, on deli sadržaj preko mreže. Server

uređaj mora imati omogućenu funkciju deljenja sadržaja kako bi vašem uređaju

obezbedio dozvolu za pristup. Takođe, on mora biti povezan na istu Wi-Fi® mrežu na

koju je povezan uređaj.

108

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Reprodukcija deljene muzičke numere na uređaju

1

Proverite da li su uređaji sa kojima želite da delite datoteke povezani sa istom Wi-

Fi® mrežom kao i vaš uređaj.

2

Sa prikaza Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

3

Prevucite levu ivicu početni ekran muzike nadesno, zatim tapnite

Kućna mreža.

4

Izaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

5

Potražite fascikle povezanog uređaja i izaberite numeru koju želite da

reprodukujete. Kada se izabere, numera automatski počinje da se reprodukuje.

Reprodukcija deljenog video zapisa na uređaju

1

Proverite da li su uređaji sa kojima želite da delite datoteke povezani sa istom Wi-

Fi® mrežom kao i vaš uređaj.

2

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim pronađite i dodirnite stavku

Video.

3

Prevucite levu ivicu početnog ekrana aplikacije „Video“ albuma nadesno, zatim

tapnite

Uređaji.

4

Izaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

5

Potražite fascikle povezanog uređaja i izaberite video zapis koji želite da

reprodukujete.

Prikazivanje deljene fotografije na uređaju

1

Proverite da li su uređaji sa kojima želite da delite datoteke povezani sa istom Wi-

Fi® mrežom kao i vaš uređaj.

2

Iz prikaza Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na

Album.

3

Prevucite levu ivicu početnog ekrana aplikacije „Album“ nadesno i tapnite na

Uređaji.

4

Izaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

5

Pretražite fascikle na povezanom uređaju i izaberite fotografiju da biste je

pogledali.

Reprodukcija datoteka sa vašeg uređaja na DLNA Certified™ uređajima

Pre nego što možete da prikažete ili reprodukujete medijske datoteke sa vašeg uređaja

na drugim DLNA Certified™ uređajima, morate da podesite deljenje datoteka na svom

uređaju. Uređaji sa kojima delite sadržaj se nazivaju klijent uređaji. Na primer, televizor,

računar ili tablet računar mogu da funkcionišu kao klijent uređaji. Vaš uređaj radi kao

server medija kada je njegov sadržaj dostupan klijent uređajima. Kada na vašem uređaju

podesite deljenje datoteka morate i klijent uređajima dodeliti prava pristupa. Nakon što to

učinite, ti uređaji se pojavljuju kao registrovani uređaji. Uređaji koji čekaju dozvolu

pristupa su navedeni kao uređaji na čekanju.

Postavljanje deljenja datoteka sa drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Povežite uređaj sa Wi-Fi® mrežom.

2

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na

Podešavanja

>

Xperia™ Connectivity > Server medija.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Deljenje medija.

4

Koristite računar ili druge DLNA™ klijent uređaje na istoj Wi-Fi® mreži da biste se

povezali sa svojim uređajem.

5

Na statusnoj linij uređaja se pojavljuje obaveštenje. Otvorite obaveštenje i podesite

prava pristupa za svaki klijent uređaj koji pokušava da se poveže sa vašim

uređajem.

Koraci za pristupanje medijima na vašem uređaju uz korišćenje DLNA™ klijenta razlikuju se od

jednog do drugog klijent uređaja. Pogledajte uputstvo za upotrebu klijent uređaja za više

informacija. Ako uređaj ne može da se poveže sa klijentom na mreži, proverite da li je vaša Wi-

Fi® mreža u funkciji.

Možete i da pristupite meniju

Server medija u aplikaciji za muziku tako što ćete prevući levu

ivici početnog ekrana muzike nadesno, a zatim tapnuti na

Podešavanja > Server medija.

109

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Zaustavljanje deljenja datoteka sa drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Xperia™ Connectivity > Server

medija.

3

Prevucite nalevo klizač pored stavke

Deljenje medija.

Podešavanje dozvola pristupa za uređaj na čekanju

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Xperia™ Connectivity > Server

medija.

3

Izaberite uređaj sa liste

Uređaji na čekanju.

4

Izaberite nivo dozvole za pristup.

Promena imena registrovanog uređaja

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Xperia™ Connectivity > Server

medija.

3

Izaberite uređaj sa liste

Registrovani uređaji, a zatim izaberite stavku Promeni

ime.

4

Unesite novi naziv za uređaj.

Promena nivoa pristupa registrovanog uređaja

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Xperia™ Connectivity > Server

medija.

3

Izaberite uređaj sa liste

Registrovani uređaji.

4

Tapnite na stavku

Promeni nivo pristupa i izaberite opciju.

Dobijanje pomoći u vezi sa deljenjem sadržaja sa drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Xperia™ Connectivity > Server medija.

3

Tapnite na , a zatim tapnite na

Pomoć.

Reprodukcija datoteka na drugom uređaju koji koristi Throw

Pomoću DLNA™ tehnologije, možete preneti ili „prebaciti“ medijski sadržaj sačuvan na

vašem uređaju na drugi uređaj koji je povezan na istu Wi-Fi® mrežu. Uređaj koji prima

podatke mora imati mogućnost rada kao digitalni renderer medija (DMR) i reprodukovati

sadržaj primljen od uređaja. Televizor koji podržava DLNA™ ili PC računar sa sistemom

Windows® 7 ili novijim su primeri DMR uređaja.

Koraci za reprodukciju deljenih medija mogu se razlikovati u zavisnosti od klijent uređaja. Više

informacija potražite u uputstvu za upotrebu DMR uređaja.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja digitalnim pravima (DRM) se ne može reprodukovati

na digitalnom rendereru medija uz korišćenje DLNA™ tehnologije.

Reprodukcija fotografija ili video zapisa na klijent uređaju pomoću funkcije Throw

1

Proverite da li ste ispravno podesili DMR ili DLNA™ klijent uređaj i da li je on

povezan sa istom Wi-Fi® mrežom kao vaš uređaj.

2

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

3

Pronađite i tapnite na

Album.

4

Pretražite i otvorite fotografije ili video zapise koje želite da prikažete.

5

Tapnite na ekran da biste prikazali traku sa alatkama, zatim tapnite na i
izaberite uređaj sa kojim želite da delite sadržaj.

6

Da biste zaustavili deljenje fotografija ili video zapisa sa klijent uređajem, tapnite na

i izaberite

Prekini vezu.

Možete i da delite video zapis iz aplikacije „Video“ na uređaju ako tapnete na video zapis, a
zatim tapnete na

.

110

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Reprodukcija muzičke numere na klijent uređaju pomoću funkcije Throw

1

Proverite da li ste ispravno podesili DMR ili DLNA™ klijent uređaj i da li je on

povezan sa istom Wi-Fi® mrežom kao vaš uređaj.

2

Sa prikaza Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

3

Izaberite kategoriju muzike i potražite numeru koju želite da delite, a zatim tapnite

na nju.

4

Tapnite na i izaberite klijent uređaj sa kojim želite da delite sadržaj. Numera
počinje da se reprodukuje na uređaju koji izaberete.

5

Da biste prekinuli vezu sa klijent uređajem, tapnite na .