Sony Xperia T2 Ultra - Slušanje muzike

background image

Slušanje muzike

Koristite aplikaciju za muziku da biste slušali omiljenu muziku i audio-knjige.

1

Idite na početni ekran muzike

2

Pretražite sve pesme sačuvane na uređaju

3

Pogledajte trenutni redosled reprodukovanja

4

Omot albuma (ako je dostupno)

5

Indikator napretka – vucite indikator ili tapnite duž linije za brzo premotavanje unapred ili unazad

6

Proteklo vreme trenutne pesme

7

Ukupno vreme trajanja trenutne pesme

8

Ponavljajte pesme u trenutnom redosledu reprodukovanja

9

Tapnite da biste otišli na sledeću pesmu u redosledu reprodukovanja

Dodirnite i držite da biste premotali unapred u okviru trenutne pesme

10 Reprodukujte ili pauzirajte pesmu

11 Tapnite da biste otišli na prethodnu pesmu u redosledu reprodukovanja

Dodirnite i držite da biste premotali unazad u okviru trenutne pesme

12 Nasumice reprodukujte pesme u trenutnom redosledu reprodukovanja

78

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Početni ekran aplikacije „Muzika“

1

Prevucite levu ivicu ekrana nadesno da biste otvorili meni početnog ekrana aplikacije „Muzika“

2

Pomerite se nagore ili nadole da biste pogledali sadržaj

3

Reprodukujte pesmu pomoću aplikacije „Muzika“

4

Vratite se na ekran muzičkog plejera

Reprodukovanje pesme pomoću aplikacije „Muzika“

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite .

2

Prevucite levu ivicu ekrana nadesno.

3

Izaberite kategoriju muzike.

4

Dodirnite pesmu da biste je reprodukovali.

Možda nećete moći da reprodukujete stavke zaštićene autorskim pravima. Proverite da li imate

potrebna prava za materijal koji nameravate da delite.

Pronalaženje informacija o pesmi na mreži

Dok se u aplikaciji „Muzika“ reprodukuje pesma, dodirnite omot albuma a zatim

stavku

Više o ovome.

Resursi na mreži povezani sa pesmom mogu da uključuju video zapise na lokaciji YouTube™,

tekstove pesama i informacije o izvođaču na lokaciji Wikipedia.

Uređivanje informacija o muzici

1

Iz aplikacije Muzika, dodirnite omot albuma, a zatim stavku

Uređivanje muz. info..

2

Uredite informacije na željeni način.

3

Kada završite, dodirnite dugme

Sačuvaj.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka.

Umanjivanje aplikacije „Muzika“

Dok se pesma reprodukuje, tapnite na stavku da biste otišli na Početni ekran.

Aplikacija „Muzika“ nastavlja sa reprodukcijom u pozadini.

Otvaranje aplikacije „Muzika“ kada se reprodukuje u pozadini

1

Dok se pesma reprodukuje u pozadini, tapnite na da biste otvorili prozor sa

nedavno korišćenim aplikacijama.

2

Tapnite na aplikaciju „Muzika“.

79

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..