Sony Xperia T2 Ultra - Batre sareng pangaturan daya

background image

Batre sareng pangaturan daya

Alat Anjeun gaduh batre nu tos dipasangkeun. Anjeun bisa ngalacak pamakean batre

Anjeun sareng ningali aplikasi mana nu make daya panggedena. Anjeun tiasa mupus

atawa ngawates aplikasi tur ngaktipkeun jumlah mode hemat daya pikeun

ngoptimalkeun batre Anjeun. Anjeun oge tiasa nempo perkiraan tentang sabaraha sesa

batre tur nyaluyukeun setelan batre Anjeun pikeun ningkatkeun kinerja tur nyieun batre

Anjeun leuwih tahan lama.

Pikeun ngatur pamakean batre Anjeun

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Pangaturan daya > Ngabeakkeun daya aplikasi.

Hiji langlangan nembongan nu mintonkeun aplikasi nu gaduh kagancangan

patalimarga data nu gede atawa nu tos lila teu dipake.

3

Tinjau inpo eta, teras lakukan tindakan nu diperlukeun, contona, pikeun mupus

instalasi aplikasi atawa ngawates pamakeannana.

Pikeun nempo aplikasi mana nu make daya batre panggedena

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Pangaturan daya > Batere kaanggo.

Pikeun nempo perkiraan waktu pamakean batre

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Pangaturan daya.

Modeu hemat daya

Aya sababaraha modeu hemat daya nu sadia jang dipake ku Anjeun lamun Anjeun

hoyong hirup batre leuwih lila:

modeu STAMINA

Nganonaktipkeun Wi-Fi® jeung data seluler upami layar pareum, jeung ngawates

kinerja hardware. nembongan dina bar status mun modeu ieu aktip.

21

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Setelan batere

lemah

Ngarobah sipat alat Anjeun, contona, jang ngatur kacaangan layar jeung setelan beak

waktu layar, lamun tingkat batre turun handapeun persentaseu nu tangtu.
nembongan dina bar status upami modeu ieu aktip.

Antykn data latar

tukang

Optimalkeun patalimarga kaluar asup lamun layar pareum ku cara ngirim data dina

interpal nu geus diatur.

Pikeun ngaktipkeun mode ngirit daya daya

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Pangaturan daya .

3

Jang ngaktipkeun modeu nu dipikahayang, pilih ngaran modeu terus ketok saklar

on-off jang ngaktipkeun modeu nu dipilih, lamun peryogi.

Langlangan fitur modeu STAMINA

Modeu STAMINAgaduh sababaraha fitur nu ngidinan Anjeun jang ngaoptimalkeun

kinarya batre Anjeun:

Sayagi ditambah

Nyegah aplikasi make patalimarga data ku cara nganonaktipkeun Wi-Fi® jeung data

seluler lamun layar pareum. Anjeun bisa teu ngasupkeun sababaraha aplikasi jeung

ladenan ambeh teu reureuh pas fitur ieu aktip.

Jam STAMINA

Ngajaga koneksi jaringan reureuh lamun Anjeun sering mencet kenop daya jang

mariksa jam.

Pamakean ditambah Ngawates kinarya hardware lamun Anjeun make alat Anjeun.

Ngaptipkeun pitur modeu STAMINA

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Teangan terus ketok

Setelan > Pangaturan daya , terus ketok modeu STAMINA.

3

Aktipkeun modeu STAMINA lamun tadina teu aktip.

4

Sered geseran di gigireun pitur nu ku Anjeun hoyong diaktipkeun, terus ketok

Aktipkeu, lamun dipenta.

Kanggo milih aplikasi mana nu hurung dina modeu STAMINA

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Teangan terus ketok

Setelan > Pangaturan daya , terus ketok modeu STAMINA.

3

Aktipkeun modeu STAMINA lamun tadina teu aktip.

4

Pastikeun pitur

Sayagi ditambah dihurungkeun, terus ketok Aplikasi aktip dina

sayaga > Tambah aplikasi.

5

Gulung ka katuhu atawa ka kenca jang nempo kabeh aplikasi jeung ladenan, terus

cirian kotak centang nu cocog jang aplikasi nu hoyong dijalankeun ku Anjeun.

6

Lamun geus rengse, ketok

Rengse.