Sony Xperia T2 Ultra - Balikan deui tur nga-reset alat Anjeun

background image

Balikan deui tur nga-reset alat Anjeun

Anjeun tiasa ngabalikan atawa mareuman paksa alat Anjeun dina situasi upami alat teu

ngarespon atawa teu tiasa balikan deui normal. Teu aya setelan atawa data pribadi nu

bakal dipupus.
Anjeun oge tiasa nga-reset alat Anjeun ka setelan pabrik asalna. Aksi ieu kadang

diperlukeun upami alat Anjeun teu berpungsi bener, tapi perlu dicatet yen upami Anjeun

hoyong nyimpen data nu penting, Anjeun kudu nyieun cadangan data ieu heula ka kartu

memori atawa ka memori non-internal sejen. Kanggo inpo nu lain, tingal

Nyieun

cadangan tur ngabalikkeun eusi

di kaca 130 .

Upami alat Anjeun teu bisa dihurungkeun atawa Anjeun hoyong nga-reset software alat,

Anjeun tiasa make Xperia™ Companion pikeun ngalereskeun alat Anjeun. Kanggo inpo

nu lain tentang cara make Xperia™ Companion, tingal

Alat komputer

.

Alat Anjeun bisa gagal balikan deui lamun batrena lemah. Sambungkeun alat Anjeun kana

carjer terus cobaan balikan deui.

Pikeun maksa alat Anjeun balikan deui

1

Pencet jeung tahan kenop daya .

2

Di menu nu muka, ketok

Mimitian deui. Alat ngabalikan deui sacara otomatis.

132

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun maksa mareuman alat

1

Buka panutup slot kartu SIM mikro.

2

Make tungtung pulpen atawa banda nu sarua, pencet terus tahan kenop OFF nepi

ka alat paeh.

Tong make alat nu seukeut sabab bisa ngaruksak kenop OFF.

Pikeun ngalakukeun reset data pabrik

Pikeun ngahindarkeun karuksakan permanen ka alat Anjeun, ulah ngahurungkeun deui alat

Anjeun lamun prosedur reset keur dijalankeun.

1

Samemeh Anjeun ngamimitian, pastikeun pikeun nyieun cadangan sadaya data

penting nu disimpen dina memori internal alat Anjeun ka kartu memori atawa

memori non-internal.

2

Tina Layar Utama, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Cadangan & reset > Reset ka data pabrik.

4

Pikeun mupus inpo, sapertos gambar sareng musik, ti panyimpenan internal

Anjeun, cirian kotak centang

Pupus panyimpenan internal.

5

Ketok

Reset telepon.

6

Upami diperlukeun, gambar pola buka konci layar Anjeun, atawa tulis kecap akses

buka konci layar atawa PIN pikeun neruskeun.

7

Pikeun ngonpirmasi, ketok

Hapus sadayana.

Alat Anjeun teu dibalikkeun ka versi software samemehna ti Android™ basa Anjeun

ngalakukeun reset data pabrik.

Upami Anjeun poho kecap akses, PIN, atawa pola buka konci layar Anjeun, Anjeun tiasa make

fitur perbaikan alat dina Xperia™ Companion pikeun mupus lapisan kaamanan ieu. Anjeun

kudu nyadiakeun wincik login akun Google pikeun ngalakukeun operasi ieu. Ku cara

ngajalankeun fitur perbaikan, Anjeun masangkeun deui software kanggo alat Anjeun tur tiasa

kaleungitan sababaraha data pribadi dina proses perbaikan eta.

Pikeun ngalereskeun software alat make Xperia™ Companion

Samemeh ngalakukeun ngalereskeun software, pastikeun Anjeun terang kredensial Google™

Anjeun. Gumantung kana setelan kaamanan, Anjeun tiasa kudu nuliskeun kredensial akun

Anjeun supados tiasa ngamimitian alat saatos perbaikan software.

1

Pastikeun yen Xperia™ Companion jang Windows

( http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion ) atawa Xperia™

Companion jang Mac OS

( http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac ) dipasang dina PC
atawa Mac

®

.

2

Sambungkeun alat Anjeun ka komputer nganggo kabel USB.

3

Buka software Xperia™ Companion dina komputer mun teu otomatis dijalankeun

teras pilih

Software repair dina layar.

4

Turutan parentah dina layar pikeun masang ulang software tur ngarengsekeun

perbaikan.