Sony Xperia T2 Ultra - Ngadaur mulang alat Anjeun

background image

Ngadaur mulang alat Anjeun

Gaduh alat nu baheula di imah? Naha teu ngadaur mulangkeunana? Ku cara eta, Anjeun

bakal mantuan kami pikeun make deui bahan sareng komponenana, tur Anjeun bakal

133

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

ngajagi lingkungan, oge! Panggihan pilihan ngadaur mulang nu lain nu aya di kawasan

Anjeun di

www.sonymobile.com/recycle

.