Sony Xperia T2 Ultra - Ngirim jeung nama talatah surelek

background image

Ngirim jeung nama talatah surelek

1

Nempo daptar kabeh akun surelek jeung polder panganyarna

2

Neangan talatah surelek

3

Setelan akses jeung pilihan

4

Daftar talatah surelek

5

Tulis talatah surelek

Ngundeur talatah surelek anyar

Lamun koropak surelek muka, gesek ka handap dina daptar talatah.

Saacan ngundeur talatah surelek anyar, pastikeun Anjeun boga koneksi data nu bisa dipake.

Jang inpormasi ihwal koneksi data nu sukses, buka

Setélan Internét jeung MMS

di kaca 30 .

73

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Jang maca talatah surelek Anjeun

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Teangan terus ketok

Surélék.

3

Upami Anjeun make sababaraha akun surelek, sered sered juru kenca layar ka

katuhu terus pilih akun nu ku Anjeun hoyong dipariksa. Lamun Anjeun hayang

sakaligus mariksa kabeh akun surelek Anjeun, sered tungtung layar kenca ka

katuhu, terus ketok

Koropak gabungan.

4

Dina koropak surelek, gulung ka luhur atawa ka handap tur ketok talatah surelek

nu hayang dibaca ku anjeun.

Jang nyieun jeung ngirim talatah surelek

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok

Surélék.

2

Upami Anjeun make sababaraha akun surelek, sered sered juru kenca layar ka

katuhu terus pilih akun nu arek dipake jang ngirim surelek.

3

Ketok , terus tulis nami panarima atawa alamat surelek jeung pilih hiji atawa

leuwih panarimana tina daptar ragrag handap.

4

Tulis subjek surelek sareng teks talatah, terus ketok .

Pikeun ngawalon talatah surelek

1

Dina koropak surelek Anjeun, panggihan tur ketok talatah nu hayang diwalon ku

Anjeun, teras ketok

Bales atawa Bales kabeh.

2

Tulis walonan Anjeun, teras ketok .

Pikeun neraskeun hiji talatah surelek

1

Dina koropak surelek Anjeun, panggihan tur ketok talatah nu ku Anjeun hoyong

diteruskeun, terus ketok

Teraskeun.

2

Tulis nami panarima atawa alamat surelek, terus pilih hiji atawa leuwih panarimana

tina daptar ragrag handap.

3

Tulis teks talatah Anjeun, teras ketok .

Pikeun nempo gagantel talatah surelek

1

Panggihan tur ketok talatah surelek nu ngandung gagantel nu Anjeun hoyong

tempo. Talatah surelek nu gaduh gagantel diidentipikasi ku .

2

Sanggeus talatah surelek kabuka, ketok

Muat. Gagantel mimiti diundeur.

3

Saatos gagantel rengse diundeur, ketok

Tempo.

Pikeun nyimpen alamat nu ngirim surelek ka kontak Anjeun

1

Panggihan tur ketok hiji talatah dina koropak surelek Anjeun.

2

Ketok nami nu ngirim, teras ketok

OK.

3

Pilih kontak nu aya, atawa ketok

Damel kontak anyar.

4

Edit inpo kontak, upami dihoyongkeun, teras ketok

Rengse.