Sony Xperia T2 Ultra - การตั้งค่าการรับส่งข้อความ

background image

การตั้งคาการรับสงขอความ

วิธีเปลี่ยนการตั้งคาการแจงเตือนขอความ

1

จาก หนาจอหลัก ของคุณ แตะ จากนั้น คนหาและแตะ

2

แตะ จากนั้นแตะการตั้งคา

3

เมื่อตองการตั้งคาเสียงแจงเตือน ใหแตะ เสียงแจงเตือน จากนั้นเลือกตัว

เลือกหรือแตะ และเลือกไฟลเพลงที่บันทึกไปยังอุปกรณของคุณ

4

เมื่อตองการยืนยัน ใหแตะ เสร็จ

5

สำหรับการตั้งคาการแจงเตือนอื่นๆ ใหเลือกหรือเลิกเลือกกลองเครื่องหมาย

ที่เกี่ยวของ

79

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

วิธีเปดหรือปดฟงกชันรายงานการสงขอความขาออก

1

จาก หนาจอหลัก ของคุณ แตะ จากนั้น คนหาและแตะ

2

แตะ จากนั้นแตะการตั้งคา

3

ทำเครื่องหมายหรือยกเลิกการทำเครื่องหมายกลองกาเครื่องหมาย รายงาน

การสง ตามที่ตองการ

หลังจากเปดฟงกชันรายงานการสงแลว เครื่องหมายถูกจะแสดงในขอความที่สงได

สำเร็จ