Sony Xperia T2 Ultra - Mga kumperensiya na tawag

background image

Mga kumperensiya na tawag

Sa kumperensiya o pangmaramihang partidong tawag, maaari kang magkaroon ng

magkasabay na pakikipag-usap sa dalawa o higit pang mga tao.

Para sa mga detalye tungkol sa bilang ng mga kalahok na maaari mong idagdag sa isang

kumperensiya na tawag, makipag-ugnay sa iyong network operator.

Upang magsagawa ng conference call

1

Habang nasa kasalukuyang tawag, tapikin ang . Lalabas ang talaan ng tawag.

2

Upang ipakita ang dialpad, tapikin ang .

3

I-dial ang numero ng iyong ikalawang participant at tapikin ang . Ang unang

participant ay iho-hold pansamantala.

4

Upang idagdag ang ikalawang participant sa tawag at simulan ang conference,

tapikin ang .

5

Upang magdagdag ng marami pang kalahok sa tawag, ulitin ang mga nauugnay

na hakbang gaya ng inilalarawan sa itaas.

Upang magkaroon ng pribadong pag-uusap sa isang kalahok ng kumperensyang

tawag

1

Habang nasa kasalukuyang kumperensiyang tawag, tapikin ang

Pamahalaan ang

conference.

2

Tapikin ang numero ng telepono ng kalahok na gusto mong makausap nang

pribado.

3

Upang wakasan ang pribadong pag-uusap at bumalik sa kumperensyang tawag,

tapikin ang .

Upang paalisin ang isang kalahok mula sa kumperensyang tawag

1

Habang nasa kasalukuyang kumperensiyang tawag, tapikin ang

Pamahalaan ang

conference.

2

Tapikin ang sa tabi ng kalahok na gusto mong paalisin.

Upang tapusin ang kumperensyang tawag

Habang nasa tawag, i-tap ang .