Sony Xperia T2 Ultra - Cài đặt âm thanh

background image

đặt âm thanh

Cách chuy

ển đổi giữa chế độ âm thanh mono và âm thanh nổi

1

Khi

đài FM đang mở, bấm .

2

Nh

ấn Bật âm thanh nổi.

3

Để quay trở lại nghe đài radio ở chế độ âm thanh nổi, bấm và nhấn Bắt buộc
âm

đơn sắc.

Cách ch

ọn vùng radio

1

Khi

đài FM đang mở, bấm .

2

Nh

ấn Đặt vùng radio.

3

Ch

ọn một tùy chọn.

Cách

điều chỉnh Trình hiển thị

1

Khi

đang mở radio, nhấn .

2

Nh

ấn Bộ trực quan.

3

Ch

ọn một tuỳ chọn.

83

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.