Sony Xperia T2 Ultra - Kênh radio yêu thích

background image

Kênh radio yêu thích

Cách l

ưu một kênh làm mục yêu thích

1

Khi

đang mở radio, hãy điều chỉnh tới kênh bạn muốn lưu làm mục yêu thích.

2

Nh

ấn .

3

Nh

ập tên và chọn một màu cho kênh đó, sau đó bấm Lưu.

Cách nghe kênh radio yêu thích

1

Nh

ấn .

2

Ch

ọn một tuỳ chọn.

Cách xóa kênh kh

ỏi mục yêu thích

1

Khi

đang mở radio, hãy điều chỉnh tới kênh bạn muốn xóa.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Xóa.

Cài