Sony Xperia T2 Ultra - Nghe đài

background image

Nghe

đài

Đài FM trong thiết bị của bạn hoạt động giống như bất kỳ đài FM nào. Ví dụ: bạn có
th

ể duyệt và nghe kênh đài FM và lưu chúng làm kênh yêu thích. Bạn phải kết nối bộ

tai nghe ho

ặc tai nghe có dây vào thiết bị trước khi có thể sử dụng đài. Điều này là do

b

ộ tai nghe hoặc tai nghe có vai trò làm ăng-ten. Sau khi một trong các thiết bị này

được kết nối, bạn có thể chuyển đổi âm thanh sang loa, nếu muốn.

1

Danh sách yêu thích

2

Phím b

ật/tắt radio

3

Xem các tùy ch

ọn menu

4

T

ần số đã chỉnh

5

L

ưu hoặc xóa kênh khỏi mục yêu thích

6

Núm ch

ỉnh dò sóng

7

D

ải tần số – kéo sang trái hoặc sang phải để chuyển giữa các kênh

8

Di chuy

ển lên dải tần số để tìm kênh

9

Kênh yêu thích

đã lưu

10

Di chuy

ển xuống dải tần số để tìm kênh

Cách nghe

đài FM

1

K

ết nối tai nghe hoặc bộ tai nghe vào thiết bị của bạn.

2

T

ừ Màn hình chủ, nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.

3

Tìm và nh

ấn Đài FM. Các kênh có sẵn sẽ hiển thị khi bạn di chuyển qua các dải

t

ần số.

Khi b

ạn khởi động đài FM, các kênh có sẵn sẽ xuất hiện tự động. Nếu kênh có thông tin RDS,

kênh

đó sẽ xuất hiện vài giây sau khi bạn bắt đầu nghe kênh đó.

Cách di chuy

ển giữa các kênh radio

Kéo d

ải băng tần sang trái hoặc phải.

Cách kh

ởi động tìm kiếm mới các kênh radio

1

Khi

đài FM đang mở, bấm .

2

Nh

ấn Tìm kiếm kênh. Đài radio sẽ quét toàn bộ dải tần số, và hiển thị tất cả

các kênh s

ử dụng được.

82

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách chuy

ển đổi âm radio sang loa nghe

1

Khi

đài FM đang mở, bấm .

2

Nh

ấn Phát qua loa.

Để chuyển đổi âm thanh trở lại tai nghe có dây hoặc tai nghe, bấm và nhấn Phát qua tai
nghe
.

Cách nh

ận dạng một bài hát trên đài FM bằng TrackID™

1

Trong khi bài hát

đang phát trên đài FM của thiết bị, nhấn vào , sau đó chọn

TrackID™.

2

D

ấu chỉ báo tiến trình sẽ xuất hiện trong khi ứng dụng TrackID™ lấy mẫu bài

hát

đó. Nếu nhận dạng thành công, bạn sẽ được xem kết quả hoặc một danh

sách các k

ết quả có thể phù hợp.

3

Nh

ấn để quay lại Đài FM.

Ứng dụng TrackID™ và dịch vụ TrackID™ không được hỗ trợ ở tất cả các quốc gia/khu vực,
ho

ặc bởi mọi hệ thống mạng và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tại tất cả mọi vùng.