Sony Xperia T2 Ultra - Đồng bộ hóa với Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Đồng bộ hóa với Microsoft® Exchange ActiveSync®

N

ếu công ty của bạn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange ActiveSync, thì bạn có

th

ể truy cập thư email, cuộc hẹn theo lịch và danh bạ công ty trực tiếp trên thiết bị.

Sau khi cài

đặt, bạn có thể tìm thông tin của mình trong các ứng dụng Email, Lịch

Danh b

.

Cách thi

ết lập tài khoản EAS để đồng bộ hóa

1

Hãy b

ảo đảm rằng bạn có sẵn các thông tin chi tiết về miền và máy chủ (do

qu

ản trị viên mạng công ty của bạn cung cấp).

2

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

3

Nh

ấn Cài đặt > Tài khoản > Thêm tài khoản > Exchange ActiveSync.

4

Nh

ập địa chỉ email công ty và mật khẩu.

5

Nh

ấn Tiếp theo. Thiết bị sẽ bắt đầu truy xuất thông tin tài khoản của bạn. Nếu

x

ảy ra lỗi, hãy nhập thủ công chi tiết về miền và máy chủ cho tài khoản của

b

ạn, rồi nhấn Tiếp theo.

6

Nh

ấn OK để cho phép máy chủ công ty kiểm soát thiết bị của bạn.

7

Ch

ọn loại dữ liệu bạn muốn đồng bộ hóa với thiết bị, như danh bạ và mục nhập

l

ịch.

8

N

ếu muốn, hãy kích hoạt tài khoản quản trị viên của thiết bị để cho phép máy

ch

ủ công ty kiểm soát một số tính năng bảo mật nhất định trên thiết bị của bạn.

Ch

ẳng hạn, bạn có thể cho phép máy chủ công ty đặt quy tắc mật khẩu và đặt

ch

ức năng mã hóa lưu trữ.

9

Khi quá trình thi

ết lập hoàn tất, hãy nhập tên cho tài khoản công ty.

Khi b

ạn thay đổi mật khẩu đăng nhập cho tài khoản EAS trên máy tính, bạn sẽ phải đăng nhập

l

ại vào tài khoản EAS trên thiết bị.

37

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thay

đổi cài đặt của tài khoản EAS

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Nh

ấn Email, sau đó nhấn .

3

Nh

ấn Cài đặt và chọn tài khoản EAS, sau đó thay đổi cài đặt của tài khoản

EAS theo ý mu

ốn.

Cách cài kho

ảng thời gian đồng bộ hóa cho một tài khoản EAS

1

T

ừ Màn hình chủ của bạn, gõ .

2

Email, sau

đó gõ .

3

Cài

đặt và chọn một tài khoản EAS.

4

T

ần suất kiểm tra > Tần suất kiểm tra và chọn một tùy chọn khoảng thời

gian.

Cách xóa tài kho

ản EAS

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn > Cài đặt > Tài khoản.

2

Trong Tài kho

ản, nhấn Exchange ActiveSync, sau đó chọn tài khoản EAS

b

ạn muốn xóa.

3

Nh

ấn , sau đó nhấn Xoá tài khoản.

4

Nh

ấn Xoá tài khoản lần nữa để xác nhận.

38

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cài