Sony Xperia T2 Ultra - Ảnh chụp và video trong Album

background image

Ảnh chụp và video trong Album

Xem

ảnh và video

Dùng

ứng dụng Album để xem ảnh và phát video bạn đã chụp/quay bằng camera,

ho

ặc để xem các nội dung tương tự bạn đã lưu vào thiết bị của mình. Tất cả ảnh và

video s

ẽ được hiển thị ở dạng lưới theo thứ tự thời gian.

1

Nh

ấn vào biểu tượng để mở menu màn hình chính của Album

2

Xem b

ản trình chiếu tất cả hình ảnh hoặc chỉ những ảnh bạn đã thêm vào mục yêu thích

3

Kéo c

ạnh trái của màn hình sang phải để mở menu màn hình chính của Album

4

Ph

ạm vi ngày của các mục trong nhóm hiện tại

5

Nh

ấn vào ảnh hoặc video để mở mục đó trên toàn màn hình

6

Di chuy

ển lên hoặc xuống để xem nội dung

Cách xem