Sony Xperia T2 Ultra - Lắp ráp

background image

ắp ráp

L

ớp nhựa bảo vệ được dán vào màn hình. Bạn nên gỡ miếng dán này trước khi sử

d

ụng màn hình cảm ứng. Nếu không, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động

đúng cách.

Cách l

ắp thẻ micro SIM

7

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

1

Đưa móng tay vào khe hở giữa nắp khe cắm thẻ micro SIM và thiết bị, sau đó
tháo ph

ần nắp ra.

2

Dùng móng tay kéo ng

ăn giữ thẻ micro SIM ra.

3

Đặt thẻ micro SIM vào ngăn giữ thẻ với các đầu tiếp xúc màu vàng trên thẻ
micro SIM h

ướng lên trên.

4

L

ắp ngăn giữ thẻ micro SIM vào lại thiết bị.

5

G

ắn lại nắp khe cắm thẻ micro SIM.

Cách l

ắp thẻ nhớ

1

Đưa móng tay vào khe hở giữa nắp khe cắm thẻ nhớ và thiết bị, sau đó tháo
ph

ần nắp ra.

2

L

ắp thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ, với danh bạ màu vàng quay xuống dưới,

sau

đó ấn hoàn toàn thẻ nhớ vào khe cho đến khi bạn nghe thấy tiếng khoá

nh

ẹ.

3

L

ắp lại nắp thẻ nhớ.

Cách tháo th

ẻ micro SIM

1

Tháo n

ắp đậy của khe cắm thẻ micro SIM.

2

Kéo ng

ăn giữ thẻ micro SIM ra.

3

Tháo th

ẻ micro SIM ra.

4

G

ắn ngăn giữ thẻ micro SIM trở lại vào khe cắm của nó.

5

G

ắn lại nắp khe cắm thẻ micro SIM.

Cách tháo th

ẻ nhớ

1

T

ắt thiết bị và tháo nắp khe cắm thẻ nhớ.

2

Ấn thẻ nhớ vào trong rồi nhanh chóng thả ra.

3

L

ắp lại vỏ.

Thay vì t

ắt thiết bị, bạn có thể để thiết bị tiếp tục bật và ngắt thẻ nhớ từ Cài đặt > Lưu trữ >

Ng

ắt kết nối thẻ SD.

8

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

B