Sony Xperia T2 Ultra - Sử dụng thiết bị của bạn làm trung tâm thể dục với ANT+™

background image

ử dụng thiết bị của bạn làm trung tâm thể dục với ANT+™

B

ạn có thể sử dụng thiết bị của mình với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thể

d

ục cũng hỗ trợ công nghệ ANT+™. Ví dụ: nếu bạn sử dụng máy đo bước (để đo

b

ước chân và quãng đường) và máy giám sát nhịp tim tương thích ANT+™ , bạn có

th

ể thu thập tất cả dữ liệu hoạt động từ thiết bị của bạn. Sau đó, bạn có thể phân tích

ho

ạt động của mình và xem cách bạn có thể cải thiện.

B

ạn có thể tải xuống nhiều ứng dụng từ Google Play™ hỗ trợ các thiết bị thể thao, thể

d

ục và chăm sóc sức khỏe của ANT+™. Để biết thông tin về các sản phẩm tương

thích ANT+™, hãy truy c

ập www.thisisant.com/directory.

S