Sony Xperia T2 Ultra - Khóa màn hình

background image

Khóa màn hình

Có m

ột vài cách để khóa màn hình. Mức độ bảo mật của từng loại khóa được liệt kê

theo th

ứ tự từ yếu nhất tới mạnh nhất:

Vu

ốt– không có bảo vệ, nhưng bạn sẽ truy cập nhanh vào Màn hình chủ

M

ẫu hình – dùng ngón tay vẽ một mẫu hình đơn giản để mở khóa thiết bị

43

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

PIN – nh

ập một mã PIN dạng số có ít nhất bốn chữ số để mở khóa thiết bị

M

ật khẩu – nhập một mật khẩu dạng chữ và số để mở khóa thiết bị

Điều quan trọng là bạn phải nhớ mẫu hình mở khóa màn hình, mã PIN hoặc mật khẩu của
mình. N

ếu bạn quên thông tin này, có thể sẽ không phục hồi được các dữ liệu quan trọng như

danh b

ạ và tin nhắn.

N

ếu bạn đã thiết lập một tài khoản Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) trên thiết bị

Xperia™ c

ủa mình, cài đặt bảo mật của EAS có thể hạn chế kiểu khóa màn hình duy nhất ở

d

ạng dùng mã PIN hoặc mật khẩu. Điều này xảy ra khi người quản trị mạng của bạn chỉ định

m

ột kiểu khóa màn hình cụ thể cho tất cả các tài khoản EAS vì lý do bảo mật doanh nghiệp.

Hãy liên h

ệ với người quản trị mạng của công ty hoặc tổ chức của bạn để xem thử các chính

sách b

ảo mật mạng nào được thực hiện cho các thiết bị di động.

Cách thay

đổi loại khóa màn hình

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình.

3

Làm theo h

ướng dẫn trên thiết bị và chọn loại khóa màn hình khác.

Cách t

ạo mẫu khóa màn hình

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình > Mẫu.

3

Làm theo h

ướng dẫn trên thiết bị.

N

ếu mẫu khóa của bạn bị từ chối năm lần liên tiếp khi bạn cố gắng mở khóa thiết bị, bạn phải

đợi 30 giây sau đó thử lại.

Cách thay

đổi mẫu khóa màn hình

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình.

3

V

ẽ hình mở khóa màn hình của bạn.

4

Nh

ấn Mẫu và làm theo hướng dẫn trên thiết bị.

Cách t

ạo mã PIN khóa màn hình

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nh

ấn vào Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình > Mã PIN.

3

Nh

ập số PIN, sau đó nhấn Tiếp tục.

4

Nh

ập lại và xác nhận số PIN, sau đó nhấn OK.

5

Làm theo h

ướng dẫn trên thiết bị.

Cách t

ạo mật khẩu khóa màn hình

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nh

ấn vào Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình > Mật khẩu.

3

Nh

ập mật khẩu, sau đó nhấn Tiếp tục.

4

Nh

ập lại và xác nhận mật khẩu của bạn, sau đó nhấn OK.

5

Làm theo h

ướng dẫn trên thiết bị.

Cách kích ho

ạt chức năng Vuốt mở khóa

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nh

ấn vào Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình.

3

V

ẽ hình mở khóa màn hình hoặc nhập PIN hay mật khẩu, nếu một trong các

lo

ại khóa màn hình này được bật.

4

Nh

ấn vào Vuốt.

T