Sony Xperia T2 Ultra - Truy cập cài đặt

background image

ập cài đặt

Xem và thay

đổi cài đặt cho thiết bị của bạn từ menu Cài đặt. Menu Cài đặt có thể truy

c

ập được từ cả bảng cài đặt Nhanh và màn hình Ứng dụng.

Cách m

ở menu cài đặt thiết bị từ màn hình Ứng dụng

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Nh

ấn Cài đặt.

Cách xem thông báo v

ề thiết bị

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại.

Cách m

ở bảng Cài đặt nhanh

S

ử dụng hai ngón tay, kéo thanh trạng thái xuống dưới.

Cách ch

ọn cài đặt sẽ xuất hiện trên bảng Cài đặt nhanh

1

Kéo thanh tr

ạng thái xuống dưới bằng hai ngón tay, sau đó nhấn .

2

Trong thanh

ở đầu màn hình, chạm và giữ vào biểu tượng cho cài đặt nhanh

b

ạn muốn thêm, rồi kéo và thả biểu tượng đó vào phần dưới của màn hình.

Cách s

ắp xếp lại bảng Cài đặt nhanh

1

Kéo thanh tr

ạng thái xuống dưới bằng hai ngón tay, sau đó nhấn .

2

Ch

ạm và giữ vào một biểu tượng, sau đó chuyển biểu tượng đó đến vị trí mong

mu

ốn.

Âm thanh, nh