Sony Xperia T2 Ultra - Bổ sung thông tin số liên lạc khẩn cấp và y tế

background image

ổ sung thông tin số liên lạc khẩn cấp và y tế

B

ạn có thể thêm và sửa thông tin ICE (Trong Trường hợp Khẩn cấp) trong ứng dụng

Danh b

ạ. Bạn có thể nhập chi tiết y tế, chẳng hạn như bệnh dị ứng và thuốc bạn đang

s

ử dụng, cùng với thông tin về người thân và bạn bè có thể liên hệ được trong trường

h

ợp khẩn cấp. Sau khi thiết lập, thông tin ICE có thể truy cập được từ màn hình khóa

an toàn.

Điều này nghĩa là ngay cả khi màn hình được khóa, chẳng hạn như bằng

PIN, hình v

ẽ hoặc mật khẩu, nhân viên cấp cứu vẫn có thể truy xuất thông tin ICE của

b

ạn.

1

Quay l

ại màn hình Danh bạ chính.

2

Xem thêm tùy ch

ọn

3

Hi

ển thị thông tin y tế và cá nhân của bạn dưới dạng một phần thông tin ICE

4

Thông tin y t

ế

5

Danh sách liên l

ạc ICE

6

T

ạo các liên lạc ICE mới

7

S

ử dụng các liên lạc hiện có làm liên lạc ICE

Cách hi

ển thị thông tin y tế và cá nhân của bạn như một phần của thông tin ICE

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn ICE – Trong trường hợp khẩn cấp.

3

Nh

ấn , rồi đánh dấu chọn hộp kiểm Hiển thị thông tin cá nhân.

Cách nh

ập thông tin y tế của bạn

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn vào , sau đó nhấn vào .

2

Nh

ấn vào ICE – Trong trường hợp khẩn cấp.

3

Nh

ấn vào , sau đó nhấn vào Chỉnh sửa thông tin y tế.

4

S

ửa thông tin mong muốn.

5

Khi b

ạn đã hoàn tất, hãy nhấn vào LƯU.

66

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thêm liên l

ạc ICE mới

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn vào , sau đó nhấn vào .

2

Nh

ấn vào ICE – Trong trường hợp khẩn cấp, sau đó nhấn vào .

3

N

ếu bạn đã đồng bộ hóa danh bạ với một hoặc nhiều tài khoản và bạn đang

thêm liên l

ạc lần đầu tiên, thì bạn phải chọn tài khoản lưu liên lạc bạn muốn

thêm. Ho

ặc, hãy nhấn vào Không sao lưu nếu bạn chỉ muốn sử dụng và lưu

liên l

ạc này trên thiết bị.

4

Nh

ập hoặc chọn thông tin bạn muốn cho liên lạc.

5

Khi b

ạn đã hoàn tất, hãy nhấn vào LƯU.

Liên l

ạc ICE phải có ít nhất một số điện thoại mà nhân viên cấp cứu có thể gọi đến. Nếu thiết bị

c

ủa bạn được khóa bằng chức năng khóa màn hình an toàn, thì nhân viên cấp cứu chỉ có thể

th

ấy số điện thoại của liên lạc ICE, ngay cả khi bạn nhập các thông tin khác về liên lạc đó trong

ứng dụng Danh bạ.

Cách s

ử dụng các liên lạc hiện có làm số liên lạc ICE

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn ICE – Trong trường hợp khẩn cấp, sau đó nhấn .

3

Đánh dấu các liên lạc bạn muốn sử dụng làm số liên lạc ICE.

4

Khi b

ạn đã hoàn tất, nhấn Đã xong.

Liên l

ạc ICE bạn chọn phải có ít nhất một số điện thoại mà nhân viên cấp cứu có thể gọi đến.

N

ếu thiết bị của bạn được khóa bằng màn hình khóa an toàn, thì nhân viên cấp cứu chỉ có thể

th

ấy số điện thoại của các liên lạc ICE, ngay cả khi bạn nhập thông tin khác về liên lạc đó trong

ứng dụng Danh bạ.

Cách hi

ển thị thông tin ICE của bạn từ màn hình khóa an toàn

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn ICE – Trong trường hợp khẩn cấp.

3

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt.

4

Đánh dấu hộp chọn ICE trong màn hình khóa.

Thông tin ICE c

ủa bạn hiển thị từ màn hình khóa theo mặc định.

Cách b

ật cuộc gọi đến liên lạc ICE từ màn hình khóa an toàn

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn ICE – Trong trường hợp khẩn cấp.

3

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt.

4

Đánh dấu hộp chọn Kích hoạt cuộc gọi trong ICE.

M

ột số nhà khai thác mạng có thể không hỗ trợ cuộc gọi ICE.

M