Sony Xperia T2 Ultra - Chuyển danh bạ

background image

ển danh bạ

Có m

ột vài cách để chuyển danh bạ sang thiết bị mới. Bạn có thể đồng bộ hóa danh

b

ạ từ tài khoản trực tuyến hoặc nhập danh bạ trực tiếp từ thiết bị khác.

Chuy

ển danh bạ bằng máy tính

Xperia™ Transfer là m

ột ứng dụng nhằm giúp bạn thu thập danh bạ từ thiết bị cũ và

chuy

ển chúng sang thiết bị mới của mình. Xperia™ Transfer, ứng dụng bạn có thể

truy c

ập từ bên trong phần mềm Xperia™ Companion, hỗ trợ các thiết bị di động chạy

trên iOS/iCloud và Android™. N

ếu bạn đang chuyển đổi từ thiết bị iOS, tính năng So

kh

ớp ứng dụng sẽ đề nghị các ứng dụng tương đương trên Android cho các ứng

d

ụng iOS của bạn.

Để sử dụng Xperia™ Transfer, bạn cần:

Máy tính k

ết nối Internet.

Thi

ết bị Android™ mới của bạn.

Cáp USB cho thi

ết bị Android™ mới.

Thi

ết bị cũ.

Cáp USB cho thi

ết bị cũ.

B

ạn có thể không cần đến thiết bị cũ của mình. Đối với thiết bị iOS, bạn có thể kết nối trực tiếp

vào iCloud ho

ặc dùng một bản sao lưu trên máy. Đối với thiết bị Sony sở hữu trước đó bạn có

th

ể dùng bản sao lưu trên máy.

Cách chuy

ển danh bạ sang thiết bị mới

1

Tìm ki

ếm và tải về Xperia™ Companion cho Windows tại

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion ho

ặc Xperia™

Companion cho Mac t

ại

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac n

ếu phần mềm

ch

ưa được cài đặt.

2

S

ử dụng cáp USB, kết nối thiết bị của bạn với máy tính.

3

Sau khi cài

đặt thành công, hãy mở phần mềm Xperia™ Companion nếu chưa

được khởi chạy tự động, sau đó nhấp vào Xperia™ Transfer và làm theo
h

ướng dẫn có liên quan để chuyển danh bạ của bạn.

Chuy

ển danh bạ bằng tài khoản trực tuyến

N

ếu bạn đồng bộ hóa danh bạ trong thiết bị cũ hoặc máy tính với một tài khoản trực

tuy

ến, như: Google Sync™, Facebook™ hoặc Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, thì

b

ạn có thể chuyển danh bạ của mình sang thiết bị mới bằng tài khoản đó.

Cách

đồng bộ hoá danh bạ với thiết bị mới bằng tài khoản đồng bộ hoá

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt> Tài khoản & đồng bộ hoá.

3

Ch

ọn tài khoản mà bạn muốn đồng bộ hoá danh bạ, sau đó nhấn > Đồng bộ

hoá ngay bây gi

.

B

ạn cần được đăng nhập vào tài khoản đồng bộ hoá liên quan trước khi bạn có thể đồng bộ

hoá danh b

ạ với tài khoản đó.

Các ph

ương pháp chuyển danh bạ khác

Có m

ột vài cách khác để chuyển danh bạ từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn. Ví

d

ụ: bạn có thể sao chép danh bạ vào thẻ nhớ, sử dụng công nghệ Bluetooth

®

, ho

ặc

l

ưu danh bạ vào thẻ SIM. Để biết thêm thông tin cụ thể về cách chuyển danh bạ từ

thi

ết bị cũ, tham khảo Hướng dẫn sử dụng liên quan.

63

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách nh

ập danh bạ từ thẻ nhớ

1

T

ừ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

B

ấm , sau đó nhấn Nhập danh bạ > Thẻ SD.

3

Ch

ọn các tập tin bạn muốn nhập vào và nhấn OK.

Cách nh

ập danh bạ bằng công nghệ Bluetooth

®

1

Hãy b

ảo đảm chức năng Bluetooth

®

đã được bật và thiết bị của bạn được đặt

thành hi

ển thị.

2

Khi b

ạn được thông báo về tập tin đang đến thiết bị, kéo thanh trạng thái xuống

d

ưới và nhấn vào thông báo để chấp nhận truyền tập tin.

3

Nh

ấn Chấp nhận để bắt đầu truyền tập tin.

4

Kéo thanh tr

ạng thái xuống dưới. Khi truyền hoàn tất, nhấn vào thông báo.

5

Nh

ấn vào tập tin đã nhận.

Cách nh

ập danh bạ từ thẻ SIM

B

ạn có thể bị mất thông tin hoặc có nhiều mục nhập liên lạc nếu bạn chuyển danh bạ bằng thẻ

SIM.

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Nhập danh bạ > SIM.

3

Để nhập một liên lạc riêng lẻ, tìm và nhấn vào liên lạc đó. Để nhập toàn bộ
danh b

ạ, nhấn Nhập tất cả.

Tìm ki