Sony Xperia T2 Ultra - Google Maps™ và điều hướng

background image

Google Maps™ và

điều hướng

S

ử dụng Google Maps™ để theo dõi vị trí hiện tại của bạn, xem tình trạng giao thông

theo th

ời gian thực và nhận các hướng dẫn chỉ đường chi tiết tới điểm đến của bạn.

Ứng dụng Google Maps™ yêu cầu có kết nối Internet khi được sử dụng trực tuyến.
B

ạn có thể phải chịu các phí kết nối dữ liệu khi kết nối Internet từ thiết bị của mình. Để

bi

ết thêm thông tin chi tiết về cách dùng ứng dụng này, hãy truy cập

http://support.google.com và nh

ấp vào liên kết “Bản đồ cho thiết bị di động”.

Ứng dụng Google Maps™ có thể không khả dụng tại mọi thị trường, quốc gia hoặc khu vực.

Cách s

ử dụng Google Maps™

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Bản đồ.

117

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

S