Sony Xperia T2 Ultra - Thiết lập email

background image

ết lập email

S

ử dụng ứng dụng email trong thiết bị để gửi và nhận thư email thông qua tài khoản

email c

ủa bạn. Bạn có thể có một hoặc vài tài khoản email cùng lúc, bao gồm tài

kho

ản Microsoft Exchange ActiveSync công ty.

Cách thi

ết lập tài khoản email

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Email.

3

Làm theo h

ướng dẫn hiển thị trên màn hình để hoàn tất cài đặt.

Đối với một số dịch vụ email, bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email để biết
thông tin v

ề cài đặt chi tiết cho tài khoản email.

Cách thêm tài kho

ản email phụ

1

T

ừ Màn hình chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng .

2

Tìm và nh

ấn Email.

3

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt > Thêm tài khoản.

4

Nh

ập địa chỉ email và mật khẩu, sau đó nhấn Tiếp theo. Nếu cài đặt cho tài

kho

ản email không được tự động tải về, hãy hoàn tất việc cài đặt theo cách thủ

công.

5

Khi b

ạn đã làm xong, nhấn Tiếp theo.

G