Sony Xperia T2 Ultra - Hạn chế cuộc gọi

background image

ạn chế cuộc gọi

B

ạn có thể chặn tất cả hoặc một số loại cuộc gọi đi và gọi đến nhất định. Nếu bạn đã

nh

ận được mã PIN2 từ nhà cung cấp dịch vụ của mình, bạn cũng có thể sử dụng

danh sách S

ố quay số định sẵn (FDN) để hạn chế các cuộc gọi đi. Nếu đăng ký của

b

ạn bao gồm dịch vụ thư thoại, bạn có thể chuyển trực tiếp tất cả cuộc gọi đến từ một

liên h

ệ cụ thể vào thư thoại. Nếu bạn muốn chặn một số nhất định, bạn có thể truy

c

ập Google Play™ và tải xuống các ứng dụng có hỗ trợ chức năng này.

FDN không

được tất cả các nhà khai thác mạng hỗ trợ. Liên hệ với nhà khai thác mạng của

b

ạn để xác minh xem thẻ SIM hoặc dịch vụ mạng của bạn có hỗ trợ tính năng này không.

Cách ch

ặn các cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đi

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Cuộc gọi.

3

Nh

ấn Chặn cuộc gọi, sau đó chọn một tùy chọn.

4

Nh

ập mật khẩu và nhấn Bật.

Trong l

ần đầu tiên thiết lập chặn cuộc gọi, bạn cần nhập mật khẩu để kích hoạt chức năng

ch

ặn cuộc gọi. Bạn phải sử dụng cùng mật khẩu này nếu muốn sửa cài đặt chặn cuộc gọi sau

này.

Cách b

ật hoặc tắt quay số định sẵn

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Cuộc gọi > Số quay định sẵn.

3

Nh

ấn Kích hoạt quay số định sẵn hoặc Tắt quay số định sẵn.

4

Nh

ập mã PIN2 của bạn và nhấn OK.

Cách xem danh sách nh

ững người nhận cuộc gọi đã trả lời

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Cuộc gọi > Số quay định sẵn > Số quay định sẵn.

Cách thay

đổi PIN2 của thẻ SIM

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Cuộc gọi.

3

Nh

ấn Số quay định sẵn > Thay đổi mã PIN2.

4

Nh

ập PIN2 của SIM cũ và nhấn OK.

5

Nh

ập PIN2 của SIM mới và nhấn OK.

6

Xác nh

ận PIN2 mới và nhấn OK.

60

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách chuy

ển trực tiếp các cuộc gọi đến từ một liên hệ cụ thể vào thư thoại

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nh

ấn vào .

3

Ch

ọn liên hệ bạn muốn chuyển tự động tất cả cuộc gọi đến vào thư thoại.

4

Nh

ấn vào > .

5

Đánh dấu hộp kiểm bên cạnh Các cuộc gọi tới thư thoại.

6

Nh

ấn vào LƯU.

Nhi