Sony Xperia T2 Ultra - Sử dụng nhật ký cuộc gọi

background image

ử dụng nhật ký cuộc gọi

Trong nh

ật ký cuộc gọi, bạn có thể xem các cuộc gọi bị nhỡ , cuộc gọi đã nhận

và cu

ộc gọi đã quay số .

Cách m

ở nhật ký cuộc gọi

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nh

ấn vào .

3

N

ếu nhật ký cuộc gọi không xuất hiện, nhấn vào .

Cách xem các cu

ộc gọi nhỡ

1

Khi có cu

ộc gọi nhỡ, xuất hiện trên thanh trạng thái. Kéo thanh trạng thái

xu

ống dưới.

2

Nh

ấn Cuộc gọi nhỡ.

Cách g

ọi đến một số từ nhật ký cuộc gọi

Nh

ấn vào số.

Để chỉnh sửa số trước khi gọi, chạm và giữ số trong nhật ký cuộc gọi, rồi nhấn vào Sửa số
tr

ước khi gọi.

Cách thêm s

ố từ nhật ký cuộc gọi vào danh bạ

1

Ch

ạm và giữ vào số được hiển thị trong nhật ký cuộc gọi, rồi nhấn vào Thêm

vào Danh b

.

2

Ch

ọn liên lạc hiện có mà bạn muốn thêm số hoặc nhấn vào Tạo liên lạc mới.

3

S

ửa thông tin chi tiết của liên lạc, rồi nhấn vào LƯU.

59

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách xem các tùy ch

ọn nhật ký cuộc gọi

Khi nh

ật ký cuộc gọi mở ra, nhấn vào .

B

ạn còn có thể truy cập vào cài đặt cuộc gọi chung bằng hướng dẫn ở trên.

Chuy

ển tiếp cuộc gọi

B

ạn có thể chuyển hướng cuộc gọi đến một người nhận khác, chẳng hạn, đến một số

điện thoại khác, một thiết bị khác hay đến dịch vụ trả lời tự động.

Cách chuy

ển tiếp cuộc gọi

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Cuộc gọi.

3

Nh