Sony Xperia T2 Ultra - Bộ nhớ và lưu trữ

background image

ộ nhớ và lưu trữ

Thi

ết bị của bạn có nhiều loại bộ nhớ và tùy chọn lưu trữ.

B

ộ nhớ trong có dung lượng khoảng 4.8 GB và được dùng để lưu trữ nội dung đã

chuy

ển hoặc tải về, cùng với dữ liệu và cài đặt cá nhân. Một số ví dụ về dữ liệu được

l

ưu trong bộ nhớ trong là: cài đặt báo thức, âm thanh và ngôn ngữ; email; dấu trang;

s

ự kiện trên lịch; ảnh; video và nhạc.

B

ạn có thể sử dụng thẻ nhớ tháo được, với dung lượng lên tới 32 GB để có thêm

dung l

ượng lưu trữ. Bạn có thể di chuyển các tập tin đa phương tiện và một số ứng

d

ụng (cùng dữ liệu của chúng) tới loại bộ nhớ này để tăng bộ nhớ trong trống. Một số

ứng dụng, như ứng dụng Camera, có thể lưu trực tiếp dữ liệu vào thẻ nhớ.

B

ộ nhớ động (RAM) có dung lượng khoảng 1 GB và bạn không thể sử dụng bộ nhớ

này

để lưu trữ. RAM được sử dụng để xử lý các ứng dụng đang chạy và hệ điều

hành.

B

ạn có thể phải mua riêng thẻ nhớ.

Hãy

đọc thêm về việc sử dụng bộ nhớ trong các thiết bị Android, bằng cách tải về Bài viết

h

ướng dẫn dành cho thiết bị của bạn tại www.sonymobile.com/support.

C

ải thiện hiệu suất bộ nhớ

B

ộ nhớ trong thiết bị của bạn có xu hướng đầy do việc sử dụng thông thường. Nếu

thi

ết bị bắt đầu chậm đi hoặc ứng dụng tắt đột ngột, bạn nên xem xét các điều sau:

B

ộ nhớ trong luôn có trên 100 MB dung lượng trống và RAM luôn có trên 100 MB

dung l

ượng trống.

Đóng các ứng dụng đang chạy mà bạn không sử dụng.

Xóa b

ộ nhớ cache cho tất cả các ứng dụng.

128

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

G

ỡ cài đặt các ứng dụng đã tải về mà bạn không sử dụng.

Chuy

ển ứng dụng tới thẻ nhớ nếu bộ nhớ trong đã đầy.

Truy

ền ảnh, video và nhạc từ bộ nhớ trong sang thẻ nhớ.

N

ếu thiết bị của bạn không thể đọc nội dung trên thẻ nhớ, bạn có thể phải định dạng

th

ẻ nhớ. Lưu ý rằng tất cả nội dung trên thẻ nhớ sẽ bị xóa khi bạn định dạng.

Để xem trạng thái bộ nhớ

1

T

ừ Màn hình chủ của bạn, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Lưu trữ.

Cách xem dung l

ượng RAM trống và đã sử dụng

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Ứng dụng > Đang chạy.

Cách xóa b

ộ nhớ cache cho tất cả các ứng dụng

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Lưu trữ.

3

Nh

ấn Dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ cache > OK.

Khi b

ạn xóa bộ nhớ cache, bạn không mất bất kỳ thông tin hoặc cài đặt quan trọng nào.

Cách truy

ền tập tin media tới thẻ nhớ

1

Đảm bảo bạn có thẻ nhớ được lắp trong thiết bị.

2

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

3

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Lưu trữ > Truyền dữ liệu sang thẻ SD.

4

Ch

ọn các loại tập tin bạn muốn truyền tới thẻ nhớ.

5

Nh

ấn Chuyển.

Cách di chuy

ển ứng dụng sang thẻ nhớ

1

Đảm bảo rằng bạn đã lắp thẻ nhớ vào trong thiết bị.

2

T

ừ Màn hình chủ, nhấn vào .

3

Tìm và nh

ấn vào Cài đặt > Ứng dụng .

4

Vu

ốt tới thẻ Trên thẻ SD. Một danh sách xuất hiện hiển thị các ứng dụng có thể

được di chuyển.

5

Ch

ọn ứng dụng mà bạn muốn di chuyển, sau đó nhấn CHUYỂN SANG THẺ

SD. Sau khi di chuy

ển ứng dụng, một hộp kiểm đã được đánh dấu chọn xuất

hi

ện bên cạnh ứng dụng.

Cách d

ừng chạy ứng dụng và dịch vụ

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Ứng dụng > Đang chạy.

3

Ch

ọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn NGỪNG.

Cách

định dạng thẻ nhớ

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Lưu trữ > Xoá thẻ SD.

3

Để xác nhận, nhấn Xoá thẻ SD > Xoá mọi thứ.

T

ất cả nội dung trên thẻ nhớ sẽ bị xóa khi bạn định dạng. Đảm bảo rằng bạn đã tạo các bản

sao d

ự phòng cho tất cả dữ liệu bạn muốn lưu trước khi định dạng thẻ nhớ. Để sao lưu nội

dung c

ủa mình, bạn có thể sao chép sang máy tính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý

t

ập tin bằng máy tính trên trang 129 .

Qu