Sony Xperia T2 Ultra - Chọn mạng di động

background image

ọn mạng di động

Thi

ết bị của bạn sẽ tự động chuyển đổi giữa các mạng di động tùy thuộc vào mạng di

động nào có thể sử dụng được ở chỗ của bạn. Bạn cũng có thể tự cài thiết bị của
mình

để sử dụng một chế độ mạng di động cụ thể, ví dụ, WCDMA hoặc GSM.

Các bi

ểu tượng trạng thái khác nhau sẽ được hiển thị trên thanh trạng thái tùy thuộc

vào lo

ại hay chế độ của mạng mà bạn đang kết nối vào. Tham khảo Biểu tượng trạng

thái

ở trang 25 để xem các biểu tượng trạng thái khác trông như thế nào.

Cách ch

ọn chế độ mạng

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Thêm > Mạng di động.

3

Nh

ấn Loại mạng ưa thích, và chọn một chế độ mạng.

Cách ch

ọn thủ công một mạng khác

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Thêm > Mạng di động > Nhà khai thác mạng.

3

Nh

ấn Chế độ dò mạng, sau đó chọn Thủ công.

4

Ch

ọn một mạng.

N

ếu bạn chọn thủ công một mạng, thiết bị của bạn sẽ không tìm kiếm các mạng khác, ngay cả

khi b

ạn di chuyển ra khỏi phạm vi phủ sóng của mạng đã chọn thủ công.

Cách kích ho

ạt tính năng chọn mạng tự động

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Thêm > Mạng di động > Nhà khai thác mạng.

3

Nh

ấn Chế độ dò mạng, sau đó chọn Tự động.

M