Sony Xperia T2 Ultra - Công nghệ không dây Bluetooth®

background image

ệ không dây Bluetooth®

S

ử dụng chức năng Bluetooth® để gửi tập tin đến các thiết bị tương thích Bluetooth®

khác ho

ặc để kết nối với các phụ kiện rảnh tay. Kết nối Bluetooth® hoạt động tốt hơn

trong kho

ảng 10 mét (33 foot) và không có vật rắn cản đường. Trong một vài trường

h

ợp, bạn phải ghép nối thủ công thiết bị của mình với các thiết bị Bluetooth® khác.

Kh

ả năng tương tác và tương thích giữa các thiết bị Bluetooth® có thể khác nhau.

Cách b

ật chức năng Bluetooth

®

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bluetooth.

3

Nh

ấn vào nút gạt bật-tắt bên cạnh Bluetooth để chức năng Bluetooth

®

được

b

ật. Bây giờ, thiết bị của bạn được hiển thị cho các thiết bị ở gần và danh sách

các thi

ết bị Bluetooth

®

kh

ả dụng sẽ xuất hiện.

Đặt tên cho thiết bị

B

ạn có thể đặt tên cho thiết bị của mình. Tên này sẽ hiển thị cho các thiết bị khác thấy

sau khi b

ạn đã bật chức năng Bluetooth

®

và thi

ết bị của bạn được cài ở chế độ hiển

th

ị.

Cách

đặt tên cho thiết bị

1

Hãy b

ảo đảm rằng chức năng Bluetooth

®

được bật.

2

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

3

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bluetooth.

4

Nh

ấn > Đổi tên thiết bị này.

5

Nh

ập tên cho thiết bị.

6

Nh

ấn Đổi tên.

Ghép n

ối với thiết bị Bluetooth

®

khác

Khi b

ạn ghép nối thiết bị của bạn với thiết bị khác, ví dụ: kết nối thiết bị của bạn với bộ

tai nghe Bluetooth

®

ho

ặc bộ thiết bị xe hơi Bluetooth

®

và s

ử dụng các thiết bị này để

chia s

ẻ nhạc.

Khi b

ạn ghép nối thiết bị của mình với thiết bị Bluetooth

®

khác, thi

ết bị của bạn sẽ ghi

nh

ớ ghép nối này. Khi ghép nối thiết bị với thiết bị Bluetooth

®

, b

ạn có thể cần nhập

m

ật mã. Thiết bị của bạn sẽ tự động thử mật mã chung 0000. Nếu mật mã này không

111

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

ho

ạt động, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng cho thiết bị Bluetooth

®

c

ủa bạn để

nh

ận được mật mã thiết bị. Bạn không cần nhập lại mật mã vào lần sau bạn kết nối

thi

ết bị Bluetooth

®

được ghép nối.

M

ột số thiết bị Bluetooth

®

, ví d

ụ như hầu hết bộ tai nghe Bluetooth

®

đòi hỏi bạn cả ghép và nối

v

ới thiết bị khác.

B

ạn có thể ghép nối thiết bị của mình với một số thiết bị Bluetooth

®

, nh

ưng bạn chỉ có thể kết

n

ối tới một cấu hình Bluetooth

®

cùng lúc.

Cách ghép n

ối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth

®

khác

1

Đảm bảo rằng thiết bị mà bạn muốn ghép nối đã được kích hoạt chức năng
Bluetooth

®

và hi

ển thị với các thiết bị Bluetooth

®

khác.

2

T

ừ Màn hình chủ của thiết bị, nhấn .

3

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bluetooth .

4

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Bluetooth để bật chức năng Bluetooth

®

. M

ột danh

sách các thi

ết bị Bluetooth

®

s

ẽ xuất hiện.

5

Nh

ấn vào thiết bị Bluetooth

®

mà b

ạn muốn ghép nối.

6

Nh

ập mật mã, nếu được yêu cầu, hoặc xác nhận cùng mật mã trên cả hai thiết

b

ị.

Cách k

ết nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth

®

khác

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bluetooth.

3

Nh

ấn vào thiết bị Bluetooth

®

mà b

ạn muốn kết nối đến.

Cách h

ủy ghép nối thiết bị Bluetooth

®

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bluetooth.

3

Trong Thi

ết bị được ghép nối, nhấn bên cạnh tên của thiết bị mà bạn muốn

h

ủy ghép nối.

4

Nh

ấn Quên.

Dùng công ngh

ệ Bluetooth

®

để gửi và nhận các tập tin

Chia s

ẻ tập tin với các thiết bị tương thích Bluetooth

®

khác nh

ư là điện thoại hoặc

máy tính. B

ạn có thể dùng chức năng Bluetooth

®

để gửi và nhận các loại mục, như là:

Ảnh chụp và video

T

ập tin âm thanh và nhạc

Danh b

Trang web

Cách g

ửi các loại mục bằng Bluetooth

®

1

Thi

ết bị nhận: Đảm bảo chức năng Bluetooth

®

đang bật và thiết bị đang được

hi

ển thị đối với các thiết bị Bluetooth

®

khác.

2

Thi

ết bị gửi: Mở ứng dụng có chứa loại mục mà bạn muốn gửi đi và cuộn đến

m

ục đó.

3

Tùy thu

ộc vào ứng dụng và loại mục bạn muốn gửi đi, bạn có thể cần phải, ví

d

ụ như, chạm và giữ mục đó, mở mục đó, và bấm . Có thể có những cách

khác

để gửi một loại mục.

4

Ch

ọn Bluetooth.

5

B

ật Bluetooth

®

, n

ếu bạn được yêu cầu làm như vậy.

6

Nh

ấn vào tên thiết bị nhận.

7

Thi

ết bị nhận: Nếu được yêu cầu, hãy chấp nhận kết nối đó.

8

Thi

ết bị gửi: Nếu được yêu cầu, hãy xác nhận việc truyền dữ liệu đến thiết bị

nh

ận.

9

Thi

ết bị nhận: Chấp nhận mục đang đến.

112

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách nh

ận các mục qua Bluetooth

®

1

Đảm bảo rằng chức năng Bluetooth

®

b

ật và hiển thị với các thiết bị Bluetooth

®

khác.

2

Thi

ết bị gửi bắt đầu gửi dữ liệu đến thiết bị của bạn.

3

N

ếu được nhắc, nhập cùng mật mã trên cả hai thiết bị hoặc xác nhận mật mã

g

ợi ý.

4

Khi b

ạn được thông báo về tập tin đang đến thiết bị, kéo thanh trạng thái xuống

d

ưới và nhấn vào thông báo để chấp nhận truyền tập tin.

5

Nh

ấn Chấp nhận để bắt đầu truyền tập tin.

6

Để xem tiến trình chuyển, kéo thanh trạng thái xuống dưới.

7

Để mở một mục đã nhận, kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông
báo liên quan.

Cách xem t

ệp bạn đã nhận được bằng Bluetooth®

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bluetooth.

3

B

ấm và chọn Hiển thị các tệp đã nhận.

Cài

đặt một chạm

B