Sony Xperia T2 Ultra - NFC

background image

NFC

S

ử dụng công nghệ Giao tiếp Khoảng cách Gần (Near Field Communications - NFC)

để chia sẻ dữ liệu với các thiết bị khác như các đoạn video, ảnh chụp, địa chỉ trang
web, t

ập tin nhạc hoặc liên lạc. Bạn cũng có thể sử dụng NFC để quét các nhãn giúp

cung c

ấp cho bạn thêm thông tin về một sản phẩm hoặc dịch vụ cũng như các nhãn

giúp kích ho

ạt một số chức năng nhất định trên thiết bị của bạn.

109

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

NFC là m

ột công nghệ không dây với tầm hoạt động tối đa là một centimet, do đó, các

thi

ết bị chia sẻ dữ liệu phải được giữ sát cạnh nhau. Trước khi bạn có thể sử dụng

NFC,

đầu tiên bạn phải bật chức năng NFC và màn hình thiết bị phải hoạt động.

NFC có th

ể không có sẵn ở tất cả các quốc gia và/hoặc khu vực.

Cách b

ật chức năng NFC

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Khác.

3

Nh

ấn vào nút gạt bật-tắt bên cạnh NFC.

Cách chia s

ẻ một liên lạc với thiết bị khác bằng NFC

1

Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC và cả hai màn hình đều
đang hoạt động.

2

Để xem các liên lạc, đi tới Màn hình chủ, nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng,
sau

đó nhấn biểu tượng Danh bạ.

3

Nh

ấn vào liên lạc bạn muốn chia sẻ.

4

Áp l

ưng thiết bị của bạn vào lưng thiết bị nhận để khu vực dò tìm NFC của mỗi

thi

ết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối, hình nhỏ của liên lạc xuất hiện.

5

Nh

ấn vào hình nhỏ đó để bắt đầu truyền.

6

Khi hoàn t

ất việc truyền tải, thông tin của liên lạc sẽ được hiển thị trên màn hình

thi

ết bị nhận và cũng được lưu vào trong thiết bị nhận.

Cách chia s

ẻ tập tin nhạc với thiết bị khác bằng NFC

1

B

ảo đảm rằng cả thiết bị của bạn và thiết bị nhận đều được bật chức năng

NFC, và c

ả hai màn hình đều đang hoạt động.

2

Để mở ứng dụng Nhạc, hãy nhấn vào , rồi tìm và nhấn vào .

3

Ch

ọn thể loại nhạc và duyệt đến bản nhạc bạn muốn chia sẻ.

4

Nh

ấn vào bản nhạc để phát. Bạn có thể nhấn vào để tạm dừng bản nhạc.

Vi

ệc truyền tải vẫn hoạt động dù bản nhạc đang phát hay tạm dừng.

5

Áp l

ưng thiết bị của bạn vào lưng thiết bị nhận để vùng dò tìm NFC của cả hai

thi

ết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối với nhau, hình nhỏ của bản nhạc

s

ẽ xuất hiện.

6

Nh

ấn vào hình nhỏ đó để bắt đầu truyền.

7

Khi vi

ệc truyền tải hoàn tất, tập tin nhạc sẽ phát ngay trên thiết bị nhận. Cùng

lúc

đó, tập tin đó sẽ được lưu vào thiết bị nhận.

Cách chia s

ẻ ảnh hoặc video với một thiết bị khác bằng NFC

1

Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC và cả hai màn hình đều
đang hoạt động.

2

Để xem ảnh và video trên thiết bị của bạn, hãy đi tới Màn hình chủ, nhấn biểu
t

ượng màn hình Ứng dụng, sau đó tìm và nhấn Album.

3

Nh

ấn vào ảnh hoặc video bạn muốn chia sẻ.

4

Áp l

ưng thiết bị của bạn vào lưng thiết bị nhận để khu vực dò tìm NFC của mỗi

thi

ết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối, hình thu nhỏ của bản nhạc xuất

hi

ện.

5

Nh

ấn vào hình nhỏ đó để bắt đầu truyền.

6

Khi hoàn t

ất việc truyền tải, ảnh hoặc video sẽ được hiển thị trên màn hình của

thi

ết bị nhận. Cùng lúc, mục đó sẽ được lưu vào thiết bị nhận.

Cách chia s

ẻ một địa chỉ web với thiết bị khác bằng NFC

1

Hãy b

ảo đảm rằng cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC và cả hai màn

hình

đều đang hoạt động.

2

T

ừ Màn hình chủ, nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.

3

Để mở trình duyệt web, hãy tìm và nhấn Chrome.

4

T

ải trang web bạn muốn chia sẻ.

5

Áp l

ưng thiết bị của bạn vào lưng thiết bị nhận để vùng dò tìm NFC của cả hai

thi

ết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối với nhau, một hình nhỏ sẽ xuất

hi

ện.

6

Nh

ấn vào hình nhỏ đó để bắt đầu truyền.

7

Khi quá trình truy

ền hoàn tất, trang web đó sẽ được hiển thị trên màn hình của

thi

ết bị nhận.

110

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Quét nhãn NFC

Thi

ết bị của bạn có thể quét nhiều loại thẻ NFC. Ví dụ, máy có thể quét các thẻ được

g

ắn trên một áp phích, biển quảng cáo, hoặc bên cạnh một sản phẩm trong cửa hàng

bán l

ẻ. Bạn có thể nhận các thông tin bổ sung, chẳng hạn như một địa chỉ web.

Cách quét th

ẻ NFC

1

Đảm bảo rằng thiết bị của bạt đã được bật chức năng NFC và màn hình đang
ho

ạt động.

2

Đặt thiết bị của bạn phía trên thẻ sao cho khu vực dò tìm NFC chạm vào thẻ.
Thi

ết bị của bạn quét nhãn và hiển thị nội dung thu được. Nhấn vào nội dung

c

ủa thẻ để mở.

K

ết nối với thiết bị tương thích NFC

B

ạn có thể kết nối thiết bị của mình vào các thiết bị tương thích NFC khác do Sony

s

ản xuất, chẳng hạn như loa nghe hoặc tai nghe. Khi thiết lập loại kết nối này, hãy

tham kh

ảo Hướng dẫn sử dụng của thiết bị tương thích đó để biết thêm thông tin.

B

ạn có thể cần phải kích hoạt Wi-Fi® hoặc Bluetooth® trên cả hai thiết bị để kết nối có thể hoạt

động.

Công ngh