Sony Xperia T2 Ultra - Báo thức và đồng hồ

background image

ức và đồng hồ

B

ạn có thể đặt một hoặc nhiều báo thức và sử dụng bất kỳ âm thanh nào được lưu

trong thi

ết bị làm tín hiệu báo thức. Báo thức sẽ không kêu nếu thiết bị của bạn đang

t

ắt.

Định dạng thời gian báo thức được hiển thị giống với định dạng bạn chọn cho cài đặt
th

ời gian chung, như 12 giờ hoặc 24 giờ.

1

Truy c

ập màn hình chủ của báo thức

2

Xem

đồng hồ thế giới và điều chỉnh cài đặt

3

Truy c

ập chức năng đồng hồ bấm giờ

4

Truy c

ập chức năng hẹn giờ

5

Xem tùy ch

ọn

120

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

6

M

ở cài đặt ngày và giờ cho đồng hồ

7

B

ật hoặc tắt báo thức

8

Thêm báo th

ức mới

Cách

đặt một báo thức mới

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Báo thức và đồng hồ.

3

Nh

ấn .

4

Nh

ấn Thời gian và chọn giá trị mong muốn.

5

Nh

ấn OK.

6

S

ửa các cài đặt báo thức khác, nếu muốn.

7

Nh

ấn Lưu.

Cách báo l

ại khi báo thức kêu

Nh

ấn Báo lại.

Cách t

ắt báo thức khi báo thức kêu

Tr

ượt sang bên phải.

Cách s

ửa báo thức hiện có

1

M

ở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.

2

Th

ực hiện các thay đổi bạn muốn.

3

Nh

ấn Lưu.

Cách b

ật hoặc tắt báo thức

M

ở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó kéo thanh trượt bên cạnh báo thức

sang v

ị trí bật hoặc tắt.

Cách xóa báo th

ức

1

M

ở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó chạm và giữ báo thức mà bạn muốn

xóa.

2

Nh

ấn Xoá báo thức, sau đó nhấn .

Cách

đặt âm báo thức

1

M

ở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.

2

Nh

ấn Âm báo thức và chọn một tùy chọn, hoặc nhấn và chọn một tập tin

nh

ạc.

3

Nh

ấn Hoàn thành, sau đó nhấn Lưu.

Cách

điều chỉnh mức âm lượng cho báo thức

1

M

ở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.

2

Kéo thanh tr

ượt âm lượng bên dưới Âm lượng báo thức đến vị trí mong

mu

ốn.

3

Nh

ấn vào Lưu.

Cách

đặt báo thức lặp lại

1

M

ở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.

2

Nh

ấn Lặp lại.

3

Đánh dấu các hộp kiểm cho những ngày mong muốn, sau đó nhấn OK.

4

Nh

ấn Lưu.

Cách kích ho

ạt chức năng rung cho báo thức

1

M

ở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.

2

Đánh dấu hộp kiểm Rung .

3

Nh

ấn Lưu.

121

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách

đặt hoạt động phím cạnh

1

M

ở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, rồi chọn báo thức mà bạn muốn chỉnh sửa.

2

Nh

ấn vào Thao tác với phím bên, rồi chọn hoạt động mong muốn của phím

c

ạnh khi được bấm trong khi báo thức.

3

Nh

ấn vào Lưu.

122

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Tr