Sony Xperia T2 Ultra - Bàn phím điện thoại

background image

ấn , sau đó nhấn Bàn phím một tay.

3

Để di chuyển bàn phím một tay sang cạnh trái hoặc cạnh phải của màn hình,
nh

ấn hoặc tương ứng.

Để quay lại sử dụng bàn phím ảo đầy đủ, nhấn .

Bàn phím

điện thoại

Bàn phím

điện thoại giống với bàn phím điện thoại chuẩn 12 phím. Bàn phím này

cung c

ấp các tuỳ chọn đoán trước từ nhập và nhập thông thường. Bạn có thể kích

ho

ạt kiểu nhập văn bản của Bàn phím điện thoại thông qua cài đặt bàn phím. Bàn

phím

điện thoại chỉ khả dụng theo chiều dọc.

1 Ch

ọn tuỳ chọn nhập văn bản. Bạn có thể nhấn vào mỗi ký tự một lần và sử dụng gợi ý từ hoặc tiếp tục

nh

ấn phím đến khi ký tự mong muốn được chọn.

2 Xoá ký t

ự trước con trỏ.

3 Nh

ập ký tự xuống dòng hoặc xác nhận kiểu nhập.

4 Nh

ập dấu cách.

5 Hi

ển thị các biểu tượng và biểu tượng cảm xúc.

6 Hi

ển thị số.

7 Thay

đổi dạng ký tự và bật Caps lock.

Cách m

ở Bàn phím điện thoại lần đầu tiên

1

Nh

ấn vào trường nhập văn bản, sau đó nhấn

.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt bàn phím.

3

Nh

ấn Bàn phím dọc, sau đó chọn tùy chọn Bàn phím điện thoại.

52

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách nh

ập văn bản bằng Bàn phím điện thoại

Khi xu

ất hiện trong Bàn phím điện thoại, nhấn từng phím ký tự chỉ một lần,

ngay c

ả khi chữ cái bạn muốn không phải chữ cái đầu tiên trên phím. Nhấn vào

t

ừ xuất hiện hoặc nhấn

để xem thêm các gợi ý từ và chọn một từ trong

danh sách.

Khi xu

ất hiện trong Bàn phím điện thoại, nhấn vào phím ảo cho ký tự bạn

mu

ốn nhập. Tiếp tục nhấn phím này cho tới khi ký tự mong muốn được chọn.

Sau

đó, thực hiện tương tự với ký tự tiếp theo bạn muốn nhập, v.v...

Cách nh

ập số bằng Bàn phím điện thoại

Khi Bàn phím

điện thoại hiển thị, nhấn . Bàn phím điện thoại có các số sẽ

xu

ất hiện.

Cách chèn bi

ểu tượng và biểu tượng cảm xúc bằng Bàn phím điện thoại

1

Khi Bàn phím

điện thoại hiển thị, nhấn

. L

ưới các biểu tượng và biểu tượng

c

ảm xúc xuất hiện.

2

Di chuy

ển lên hoặc xuống để xem thêm tuỳ chọn. Nhấn vào một biểu tượng

ho

ặc biểu tượng cảm xúc để chọn.

Nh