Sony Xperia T2 Ultra - Cá nhân hóa bàn phím ảo

background image

Cá nhân hóa bàn phím

ảo

Khi nh

ập văn bản bằng bàn phím ảo, bạn có thể truy cập cài đặt bàn phím và các cài

đặt nhập văn bản khác, để, chẳng hạn, đặt các tùy chọn cho ngôn ngữ soạn thảo, tiên
đoán văn bản và sửa lỗi. Bạn có thể nhận các gợi ý từ cho một ngôn ngữ mỗi lần,
b

ằng cách hủy kích hoạt tính năng Phát hiện ngôn ngữ tự động.

Bàn phím có th

ể sử dụng nội dung văn bản bạn đã viết khi nhắn tin và trong các ứng

d

ụng khác để học hỏi phong cách soạn thảo của bạn. Ngoài ra, còn có phần hướng

d

ẫn Cá nhân hóa giúp bạn xem qua các cài đặt cơ bản nhất, để bạn có thể nhanh

chóng b

ắt đầu sử dụng. Bạn có thể chọn sử dụng bàn phím khác và chuyển đổi giữa

các bàn phím. Ch

ẳng hạn, bạn có thể chọn bàn phím tiếng Trung của Xperia™ hoặc

bàn phím ti

ếng Nhật của Xperia™.

Cách truy c

ập cài đặt bàn phím ảo

1

Khi b

ạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn

.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt bàn phím và thay đổi cài đặt như mong muốn.

3

Để thêm ngôn ngữ soạn thảo, nhấn Ngôn ngữ viết và chọn các hộp kiểm liên
quan.

4

Nh

ấn OK để xác nhận.

Cách thay

đổi cài đặt gợi ý từ

1

Khi b

ạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn

.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt bàn phím> Gợi ý từ.

3

Ch

ọn một tùy chọn.

Cách ch

ọn bàn phím

1

Khi b

ạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, hãy nhấn

ở phía dưới cùng bên

ph

ải của màn hình.

2

Ch

ọn một tùy chọn.

Để bật thêm tùy chọn bàn phím, hãy nhấn Chọn bàn phím, rồi kéo các thanh trượt thích hợp
sang ph

ải.

Cách thay

đổi ngôn ngữ viết bằng bàn phím ảo

Khi b

ạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, hãy nhấn vào biểu tượng ngôn ngữ

vi

ết để thay đổi giữa các ngôn ngữ viết đã chọn. Chẳng hạn, hãy nhấn cho

đến khi ngôn ngữ viết bạn muốn dùng xuất hiện.

Tính n

ăng này chỉ khả dụng nếu bạn đã thêm nhiều ngôn ngữ nhập liệu.

54

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách s

ử dụng kiểu viết của bạn

1

Khi b

ạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn

.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt bàn phím > Sử dụng cách viết của tôi và chọn

m

ột nguồn.

Cách thay

đổi cài đặt Phát hiện ngôn ngữ thông minh

Ch

ức năng Phát hiện ngôn ngữ thông minh có thể không khả dụng đối với mọi ngôn ngữ viết.

1

Khi bàn phím

ảo xuất hiện, hãy nhấn vào

.

2

Nh

ấn vào , sau đó nhấn vào Cài đặt bàn phím.

3

Để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chức năng Phát hiện ngôn ngữ thông minh,
hãy kéo thanh tr

ượt bên cạnh Phát hiện ngôn ngữ thông minh đến vị trí bật

ho

ặc tắt.

Cách ch

ọn biến thể bố cục bàn phím

Các bi

ến thể bố cục dành cho bàn phím ảo có thể không khả dụng với tất cả các ngôn ngữ

so

ạn thảo. Bạn có thể chọn các bố cục bàn phím khác nhau cho mỗi ngôn ngữ soạn thảo.

1

Khi b

ạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, hãy nhấn

.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt bàn phím.

3

Nh

ấn Ngôn ngữ viết, sau đó nhấn

bênh c

ạnh ngôn ngữ soạn thảo.

4

Ch

ọn một biến thể bố cục bàn phím.

5

Nh

ấn OK để xác nhận.

55

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

G