Sony Xperia T2 Ultra - Đọc và gửi tin nhắn

background image

Đọc và gửi tin nhắn

Ứng dụng Nhắn tin sẽ hiển thị các tin nhắn của bạn dưới dạng hội thoại, nghĩa là mọi
tin nh

ắn đi và đến từ một người cụ thể sẽ được gom vào một nhóm. Để gửi tin nhắn

đa phương tiện, bạn cần phải chỉnh lại cài đặt MMS cho đúng trong thiết bị của mình.
Xem ph

ần Cài đặt Internet và MMS ở trang 30 .

S

ố lượng ký tự mà bạn có thể gửi trong một tin nhắn đơn tùy thuộc vào nhà khai thác mạng và

ngôn ng

ữ bạn sử dụng. Kích thước tối đa của một tin nhắn MMS bao gồm kích thước của các

t

ập tin media được thêm vào cũng tùy thuộc vào nhà khai thác mạng. Liên hệ với nhà khai thác

m

ạng của bạn để biết thêm thông tin.

1

Quay l

ại danh sách cuộc trò chuyện

2

G

ọi người gửi tin nhắn

3

Xem các tùy ch

ọn khác

4

Tin nh

ắn đã gửi và đã nhận

5

G

ửi tin nhắn hoàn chỉnh

6

Tr

ường nhập văn bản

7

Thêm t

ập tin đính kèm

Cách so

ạn và gửi tin nhắn

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn vào , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn vào .

3

Nh

ập tên hoặc số điện thoại của người nhận hay thông tin liên lạc khác mà bạn

đã lưu về người nhận, sau đó chọn từ danh sách hiện ra. Nếu người nhận
không

được liệt kê là một liên hệ, hãy nhập thủ công số điện thoại của người

nh

ận.

4

N

ếu bạn muốn gửi tin nhắn nhóm, lặp lại quy trình đã được mô tả ở trên để

thêm ng

ười nhận.

5

Nh

ấn Soạn tin nhắn và nhập nội dung tin nhắn.

6

N

ếu bạn muốn thêm tập tin đính kèm, hãy nhấn và chọn một tùy chọn.

7

Để gửi tin nhắn, hãy nhấn .

N

ếu bạn thoát khỏi tin nhắn trước khi gửi, thì tin nhắn đó sẽ được lưu thành tin nháp. Cuộc trò

chuy

ện sẽ được thêm nhãn bằng từ Nháp:.

70

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách

đọc tin nhắn đã nhận

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn vào đoạn hội thoại mong muốn.

3

N

ếu tin nhắn chưa được tải về, nhấn và giữ tin nhắn đó, sau đó nhấn Tải tin

nh

ắn về.

T

ất cả các tin nhắn đã nhận theo mặc định sẽ được lưu vào bộ nhớ thiết bị.

Cách tr

ả lời tin nhắn

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn vào cuộc trò chuyện có chứa tin nhắn.

3

Nh

ập nội dung trả lời và nhấn .

Cách g

ửi chuyển tiếp tin nhắn

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn vào cuộc trò chuyện chứa tin nhắn mà bạn muốn gửi chuyển tiếp.

3

Ch

ạm và giữ vào tin nhắn bạn muốn gửi chuyển tiếp, sau đó nhấn Chuyển tiếp

tin nh

ắn.

4

Nh

ập tên hoặc số điện thoại của người nhận hay thông tin liên lạc khác mà bạn

đã lưu về người nhận, sau đó chọn từ danh sách hiện ra. Nếu người nhận
không

được liệt kê là một liên hệ, hãy nhập thủ công số điện thoại của người

nh

ận.

5

S

ửa tin nhắn nếu cần, sau đó nhấn .

Cách l

ưu tập tin chứa trong tin nhắn nhận được

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nh

ấn vào cuộc trò chuyện mà bạn muốn mở.

3

N

ếu tin nhắn chưa được tải về, chạm và giữ vào tin nhắn đó, sau đó nhấn Tải

tin nh

ắn về.

4

Ch

ạm và giữ tập tin muốn lưu, sau đó chọn đúng tùy chọn bạn muốn.

S