Sony Xperia T2 Ultra - Nhạc

background image

Nh

ấn để đi tới bài hát tiếp theo trong hàng đợi phát

Ch

ạm và giữ để tua đi nhanh trong bài hát hiện tại

10

Phát ho